voor inwoners, met gemeenten

Dag van het pesten: pesten in regio iets onder landelijk gemiddelde

Publicatiedatum: 19 april 2016

Bijna 11 procent van de jongeren op het voortgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn drie jongeren in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door de GGD’en en het RIVM. Uit de vergelijking met landelijke cijfers blijkt dat pesten in de regio Gooi en Vechtstreek iets minder vaak voor komt dan landelijk.

Regionale cijfers

In de afgelopen drie maanden is 8% van alle leerlingen in Gooi en Vechtstreek gepest op school. Drie procent is regelmatig gepest (een paar keer per maand of vaker). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2013. Leerlingen op het vwo zijn minder vaak slachtoffer van pesten dan leerlingen van de andere drie onderwijstypen (3% versus ongeveer 10%).
Zeven procent van de leerlingen geeft aan zelf te pesten. Dit is duidelijk lager dan in 2013 (11%). Er zijn geen verschillen tussen tweedeklassers en vierdeklassers en tussen de onderwijstypen. Wel tussen jongens en meisjes: jongens pesten twee keer zo vaak als meisjes (10% versus 5%). Leerlingen die gepest worden voelen zich minder gezond en hebben vaker sociaal emotionele problemen.

Wat is pesten?

Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Daarnaast geeft nog eens ruim 5% van de jongeren aan dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer geweest zijn van cyberpesten. Voorbeelden van cyberpesten zijn iemand uitschelden via de telefoon, iemand in een tweet bedreigen, gemene roddels over iemand verspreiden op internet of vervelende foto’s of filmpjes van iemand op internet zetten. Uit het onderzoek blijkt verder dat jongens twee keer zo vaak pesten als meisjes, terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school. Meisjes zijn wel vaker slachtoffer van cyberpesten dan jongens. Daarnaast worden jongere leerlingen meer gepest, oudere leerlingen pesten vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer als ook dader van pesten op school of via internet dan leerlingen op havo of vwo.

Weerbaarheid, emotionele problematiek, ervaren gezondheid

De mate waarin jongeren gepest worden blijkt vooral samen te hangen met hoe weerbaar ze zijn, of ze emotionele problemen hebben en of ze zich gezond voelen. Weerbare jongeren worden ruim drie keer minder gepest dan jongeren die niet weerbaar zijn. Dit geldt ook voor jongeren die niet of nauwelijks emotionele problematiek ervaren of die zich gezond voelen. Jongeren die vaker worden gepest hebben meer emotionele problematiek en ervaren hun gezondheid als slechter.

Gezondheidsmonitor Jeugd

GGD’en hebben, in samenwerking met het RIVM, gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld in het najaar van 2015. Bijna 100.000 leerlingen in klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs hebben hiervoor een digitale vragenlijst ingevuld. De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt elke vier jaar plaats. Dit is de eerste keer dat de monitor landelijk geharmoniseerd is; alle GGD’en hebben de vragenlijst gelijktijdig en op een uniforme wijze uitgevraagd.

Rol GGD en Jeugd en Gezin in pestproblematiek

GGD Gooi en Vechtstreek heeft samen met Jeugd en Gezin op de middelbare school een belangrijke rol in het monitoren en vroegtijdig signaleren van pestproblematiek. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen voeren namelijk bij alle jongeren gezondheidsonderzoek uit. Psychische gezondheid (inclusief pesten en weerbaarheid) is daarbij een belangrijk thema.

Meer nieuws

Al het nieuws