voor inwoners, met gemeenten

inspraakdag 25-11 voorgenomen besluit inzameling huishoudelijk afval

Publicatiedatum: 17 november 2015

Op maandag 12 oktober maakte het  Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek bekend dat het  voornemens is het beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval te wijzigen, om te komen tot meer inzameling van recyclebare grondstoffen en minder restafval. Tot 4 december aanstaande is er de mogelijkheid tot schriftelijke inspraak over het GAD uitvoeringsplan ‘Van Afval Naar Grondstof’. Bovendien bent u op 25 november tussen 16:00 uur en 20:00 uur welkom bij de GAD voor inspraak.

Het beleidsvoornemen heeft tot doel het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen. In het GAD uitvoeringsplan ‘Van afval Naar Grondstof’, staat deze regionale aanpak beschreven. In dit plan zijn de doelstellingen opgenomen om te komen tot een efficiëntere en betere inzameling van huishoudelijk afval. Vervolgens is ingegaan op de maatregelen om hiertoe te komen, rekening houdend met de wensen en de beschikbare middelen van de regio Gooi en Vechtstreek.

Inspraak

De inspraak betreft het algemene uitvoeringsplan zoals het momenteel ter besluitvorming ligt. Inspraak  kan per e-mail verzonden naar mailto:inspraak@gad.nl of per post naar Postbus 251, 1400 AG Bussum, onder vermelding van ‘Inspraak beleidswijziging huishoudelijk afval’. Daarnaast organiseert de GAD dus een inspraak dag op woensdag 25 november van 16:00 uur tot 20:00 uur bij de GAD in Bussum. Het voorgenomen besluit is digitaal te raadplegen op www.gad.nl. Daarnaast zijn de stukken in te zien op uw gemeentehuis, het regiokantoor Gooi en Vechtsteek en op het hoofdkantoor van de GAD. Na de inspraakprocedure volgt een definitief besluit van het Algemeen bestuur. De GAD blijft alle inwoners over de relevante ontwikkelingen informeren op zowel regionaal niveau als per wijk.

De voorgenomen maatregelen houden in het kort het volgende in

  • De GAD blijft PMD (plastic verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen) aan huis ophalen. Hiervoor wil de GAD een extra minicontainer voor PMD uit gaan zetten in de wijken waar nu al met minicontainers gewerkt wordt.Deze vervangt dan de huidige inzameling via de plastic PMD zakken. Voor de huishoudens die geen gebruik maken van minicontainers, zal de GAD daar waar nodig extra ondergrondse PMD inzamelcontainers faciliteren;
  • In wijken waar geen ruimte is voor een extra container wordt deze ingewisseld voor de grijze container. Inwoners moeten dan zelf hun restafval wegbrengen naar een voorziening in de wijk;
  • De frequentie van aan huis inzamelen van groente-, fruit- tuin- en keukenafval (gft) wordt verhoogd;
  • De frequentie van aan huis inzamelen van papier en karton (opk) wordt verhoogd.

Door de verhoogde service op grondstoffen kan de inzamelfrequentie voor restafval geleidelijk aan omlaag. De maatregelen hebben betrekking op alle huishoudens. In het nieuwe inzamelsysteem zal de grijze huisvuilzak op straat verdwijnen. Bovengenoemde maatregelen zullen gefaseerd ingevoerd worden. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling dat de hele regio werkt volgens het nieuwe inzamelbeleid.

Meer nieuws

Al het nieuws