voor inwoners, met gemeenten

Regionale aanpak verward gedrag werkt

Publicatiedatum: 5 oktober 2017

Regio Gooi en Vechtstreek is hard op weg om een sluitende en succesvolle aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Dit blijkt uit de eerste monitor van het landelijk Schakelteam, waarin vertegenwoordigers van de GGZ, politie, gemeenten, LVB zorg, zorgverzekeraars, cliënten en naasten zitting hebben.

De landelijke monitor geeft een beeld van hoe de verschillende regio’s het doen op het gebied van preventie en samenwerking en met het bieden van passende zorg- en ondersteuning voor mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. In het bijzonder de manier waarop we in regio Gooi en Vechtstreek cliënten en naasten betrekken bij de opvang en begeleiding wordt door het Schakelteam bestempeld als goed voorbeeld. Portefeuillehouder Sociaal domein Eric van der Want gaf hierop vandaag een toelichting tijdens een bijeenkomst van het Schakelteam in Utrecht waar de monitor werd gepresenteerd.

Gemeenten hebben de regie

Aanbieders van zorg en ondersteuning, zoals Veilig Thuis, GGZ, politie, woningcorporaties en het Veiligheidshuis weten elkaar goed te vinden. Hierdoor neemt het aantal incidenten af. Ook komen steeds meer passende voorzieningen beschikbaar om mensen die de grip op hun leven ernstig (dreigen te) verliezen te beschermen en op te vangen. In onze regio zijn dit bijvoorbeeld de 24/7 ondersteuning, laagdrempelige dagbesteding en alternatieve beschermde woonvormen. Deze voorzieningen komen tot stand onder regie van de gemeenten en in samenspraak met cliënten en naasten. 

Regionale aanpak werkt

Regio Gooi en Vechtstreek coördineert en ondersteunt de samenwerking. Van der Want is tevreden over de gezamenlijke aanpak: “We richten ons erop te voorkomen dat deze groep kwetsbare mensen tussen wal en schip belandt. Iedere dag boeken we hier meer resultaat op door elkaar sneller op te zoeken en daarmee sneller mensen naar passende zorg toe te leiden. Hierdoor worden onveilige situaties voorkomen.” 

Een sluitend aanbod

Vóór de zomer sloten zorgpartijen, cliënt- en naastenvertegenwoordigers, politie, zorgverzekeraar, de gemeenten en de Regio een samenwerkingsovereenkomst om mensen met verward gedrag sneller van passende zorg- en ondersteuning te voorzien. Hiervoor kregen de samenwerkende partners bovendien een subsidie van ruim 200 duizend euro. Deze extra middelen worden o.a. ingezet voor het trainen van frontlijn-professionals, een onderzoek naar passend vervoer en de oprichting van een herstelwerkplaats. Deze projecten zijn inmiddels gestart. De regionale aanpak maakt deel uit van het beleidsplan Bescherming & Opvang. Inmiddels is dit plan door bijna alle gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

Meer nieuws

Al het nieuws