voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 19-1-2016

Publicatiedatum: 19 januari 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Opvang op Crailo rustig, gesprekken met bezorgde burgers

Op de vluchtelingenopvang op Crailo is de stemming rustig. De ongeveer 100 vluchtelingen die al sinds de herfst op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo verblijven, zijn op allerlei manieren actief betrokken bij alles wat er komt kijken om de leefgemeenschap Crailo draaiende te houden. Dat varieert van schoonmaak, onderhoud tot koken, beheer van kleding, het bemannen van een mini-drogisterij en speelkamer en sport en spel.
Er zijn donaties geweest – onder meer van de Rotary – en er worden dagelijks activiteiten georganiseerd door de betrokken vrijwilligers. Het Leger des Heils houdt goed toezicht op huisregels en orde en veiligheid op het terrein.

1200 vluchtelingen, tien jaar
De gemeenten in de regio wachten intussen op de uitkomst van het overleg over de opvang van vluchtelingen op Crailo in de komende jaren.
Dat overleg vindt plaats tussen het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) dat de opvang gaat verzorgen, en de Provincie Noord-Holland die eigenaar is van de grond op Crailo.
Het is sinds eind vorig jaar duidelijk dat het COA maximaal 1200 vluchtelingen gaat opvangen op het terrein, gedurende tien jaar. Het overleg gaat over praktische en financiele zaken met betrekking tot die opvang.

Geleidelijke instroom
De vluchtelingen komen niet allemaal in een keer op Crailo terecht. Voor de zomer zal de huidige groep worden uitgebreid tot ongeveer 400. In later stadium komen daar stapsgewijs dus nog maximaal 800 bij. Naar verwachting zal medio volgend jaar de bezetting maximaal zijn.

Doorstromen
Als vluchtelingen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, zullen ze ‘doorstromen’ naar de Nederlandse samenleving. Het kabinet wil dat die doorstroming plaats vindt in de regio waar de vluchtelingen zijn opgevangen. Dat betekent dat een aantal van de 1200 bewoners na afloop van hun asielaanvraag-procedure in de Gooi- en Vechtstreek blijft. Ze hebben dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders, waaronder recht op een woning. De regiogemeenten zijn al volop bezig om extra wooneenheden te organiseren. Zo zal geen verdringing plaats vinden op de markt voor sociale woningen.

Rondetafelgesprekken
De gemeentebesturen van vooral Bussum, Laren en Hilversum – de gemeenten rondom het terrein – gaan op korte termijn in gesprek met bezorgde buurtbewoners. Dat zullen rondetafelgesprekken zijn met relatief kleine groepen bewoners. Door zulke kleinschalige gesprekken kan iedereen gehoord worden en kunnen de juiste maatregelen worden genomen in het belang van de leefomgeving.
De gemeenten in Gooi- en Vechtstreek, verenigd in het Opvangverbond, willen er alles aan doen om de komst van vluchtelingen veilig en zonder overlast te laten plaats vinden. Daarom zullen de burgemeesters tijdens de buurtgesprekken niet alleen informatie delen maar vooral ook goed luisteren naar de buurtbewoners. Zo kunnen we samen zorgen voor een voor iedereen veilige opvang.

Facebookgroepen
De afgelopen week hebben ook gesprekken plaatsgevonden met bewoners uit Bussum en Hilversum, die zich verenigd hebben in Facebookgroepen. Het Opvangverbond wil met deze kritische burgers in gesprek blijven en zet alle communicatiemiddelen in om informatie over de komende uitbreiding van de opvang met inwoners van de regio te delen. Dit weekbericht is daarvan een voorbeeld.

Meer nieuws

Al het nieuws