voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen – update 21-28 maart 2016

Publicatiedatum: 22 maart 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Huidige bewoners noodopvang vertrekken voor start van hun procedure, vanaf mei 300 bewoners op Crailo

Crailo

De afgelopen week zijn 30 bewoners vanuit de noodopvang Crailo naar een Proces Opvang Locatie (POL) in Ter Apel vertrokken. Dinsdag 22 maart volgt nog een groep van 17 bewoners naar een POL in Doetinchem. Een derde groep van tien personen vertrekt op woensdag 23 maart naar een POL in Budel. Voor de overige ongeveer 30 bewoners zal uiterlijk eind mei de procedure zijn gestart, zegden medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toe tijdens een bezoek aan Crailo op vrijdag 18 maart. Dat bezoek had plaats op verzoek van burgemeester Elbert Roest van Laren. Als hun intake op de POL is afgerond, bestaat de kans dat ze in afwachting van de uitkomst van de procedure opnieuw op Crailo zullen worden geplaatst, maar zeker is dat niet.
Bewoners waren blij met het gegeven dat de procedure nu van start zou gaan maar het gegeven dat terugkeer naar Crailo geen zekerheid was, leidde ook tot verwarring en verdriet. Het afscheid was zowel voor de vertrekkende groep als voor de achterblijvers emotioneel. Met name ook voor de kinderen was het ingrijpend: zij zien hun nieuwe klasgenootjes mogelijk niet meer terug. Veel medewerkers, vrijwilligers en ook de leerkrachten waren aanwezig bij het afscheid.

Bestuurlijk
COA plaatst vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo. Daaronder zullen zich aanvankelijk dus nog mensen uit de huidige bewonersgroep bevinden, maar deze komen dus waarschijnlijk niet terug.
Momenteel vindt het toegezegde nadere onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor de aankoop van grond naast het terrein waar tot op heden de noodopvang plaatsvindt, aan de oostzijde van Crailo. Daar zal het COA na een akkoord met grondeigenaar provincie Noord-Holland en de regiogemeenten opvang realiseren van nog eens 300 vluchtelingen, zodat volgend jaar maximaal 600 vluchtelingen op Crailo verblijven.
De regio heeft zich eerder bereid verklaard om, kleinschalig en verdeeld over de regio, nog eens 600 opvangplaatsen te realiseren. Overleg daarover verloopt via zogeheten regietafels, onder leiding van de rijksoverheid.

Buurtgesprekken Laren
De gemeente Laren heeft direct omwonenden aangeschreven om deel te nemen aan buurtgesprekken over de vluchtelingenopvang op Crailo. De gesprekken vonden op 7 en 10 maart in goede sfeer plaats. Tijdens de bijeenkomsten kwamen thema’s als leefbaarheid en integratie ter tafel. Ook waren er veel vragen over de dagelijkse gang van zaken op Crailo. Een vertegenwoordiger van het Leger des Heils gaf daarover tekst en uitleg.
Uiteraard zijn er ook zorgen over leefbaarheid en veiligheid gedeeld, maar omwonenden gaven ook aan zich graag voor de vluchtelingen op Crailo in te willen zetten.

Rondetafelgesprekken Hilversum
Op dinsdag 15 maart en maandag 21 maart organiseerde de gemeente rondetafelgesprekken om met inwoners te praten over de opvang van vluchtelingen. Het doel van de rondetafelgesprekken is om met elkaar gedachten en ideeën uit te wisselen over de opvang van vluchtelingen op Crailo. Acht inwoners hadden zich voor de rondetafelgesprek aangemeld op 15 maart, 25 inwoners op maandag 21 maart.

Ondanks het lage aantal inwoners was de discussie op 15 maart interessant. Aan het Leger des Heils werden vragen gesteld over de begeleiding van vluchtelingen op Crailo. Ook waren er vragen over de opvang van statushouders en werden er zorgen geuit over de verdringing op de woningmarkt. Wethouder Wonen van Hilversum, Nicolien van Vroonhoven vertelde dat in de komende vier jaar in opdracht van het rijk ongeveer 900 extra statushouders moeten worden opgevangen. Dat vergt 300 extra sociale huurwoningen. Er wordt al enige tijd nagedacht over hoe dat is te realiseren. Er lopen contacten met eigenaren van grote panden, maar ook met corporaties. Er is een groslijst van locaties die in aanmerking zouden komen: leegstaande panden, braakliggende terreinen. De bouwprojecten bestaan niet alleen uit sociale huurwoningen, maar ook koop- en/of huurwoningen in het midden- en/of dure segment en seniorenwoningen. Dit doet de gemeente omdat ze niet wil dat statushouders op een kluitje komen te wonen maar verspreid over de stad. Ook wil ze zo doorstroming vanuit de bestaande sociale huurwoningen stimuleren. Het is de bedoeling om niet alleen statushouders woonruimte te bieden, maar ook andere woningzoekenden. De gemeente wil geen verdringing van de Hilversumse woningzoekenden. Per kansrijke locatie wordt een werkgroep in het leven geroepen die de mogelijkheden nader moet uitwerken.

Vanuit de aanwezigen werd enkele malen opgemerkt dat kleinschaliger opvang beter is voor de integratie, participatie en acceptatie van de vluchtelingen. Bovendien voelt het minder bedreigend voor de omgeving. Ook werd de vraag gesteld of het mogelijk is om invloed te hebben op de samenstelling van de groep op te vangen vluchtelingen. Dit is niet het geval, gaf de burgemeester aan, alhoewel er wel gesprekken hierover gevoerd worden met het COA.

Op de vraag hoe de gemengde groepen op Crailo nu samenleven antwoordde mevrouw Koppenhol (Leger des Heils) dat de onderlinge verhoudingen geen noemenswaardige problemen opleveren. In feite is het een zelfregulerende leefgemeenschap, waar mensen de kans hebben om de regie over hun leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
Het COA voert weliswaar het management over het opvangcentrum, maar het Leger des Heils zorgt dat alles goed verloopt en dat er aandacht is.
Er zijn meer dan genoeg vrijwilligers die de vluchtelingen van alles leren over onze cultuur, hen mee naar hun huis nemen en hen proberen te betrekken bij de samenleving buiten het kamp. Bedrijven bieden stageplekken aan. Op die manier wordt de basis gelegd voor een mogelijk later bestaan in Nederland.
In het volgende weekbericht zullen we terugblikken op het rondetafelgesprek van maandag 21 maart.
Op dinsdag 29 maart wordt er een derde rondetafelgesprek georganiseerd. Deze sessie vindt plaats van 19.00-20.15 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door op kantoortijden te bellen naar: 035-692 6400 (regiokantoor Gooi en Vechtstreek). U hoort dan ook waar de rondetafelgesprekken plaatsvinden. Uw aanmelding wordt aan de deur gecontroleerd. U dient zich bij binnenkomst van de avond te legitimeren.
De burgemeester en een wethouder zijn aanwezig tijdens de rondetafelgesprekken. Raadsleden, de buurtcoördinator en de wijkagent zijn ook uitgenodigd. Op deze manier wordt het gesprek vooral gevoerd met en tussen inwoners van Hilversum.

Alle informatie en updates vindt u op www.regiogenv.nl en uw gemeentelijke site.

Meer nieuws

Al het nieuws