voor inwoners, met gemeenten

Regionale opvang vluchtelingen / weekbericht 26 april 2016

Publicatiedatum: 26 april 2016

Weekbericht Opvangverbond (gemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes)

Veel dank voor vrijwilligers en Leger des Heils; COA start op Crailo azc voor 600 vluchtelingen; voorlopig laatste weekbericht

Voorlopig laatste weekbericht

Dit is voorlopig het laatste regionale weekbericht over de opvang van vluchtelingen op Crailo. De afgelopen zeven maanden hebben we u namens de regio Gooi en Vechtstreek wekelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Met de start van de ontwikkeling van Crailo tot azc zal de berichtgeving in eerste instantie onder de paraplu komen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voorts zal de gemeente Laren berichtgeving verzorgen over maatschappelijke thema’s en openbare orde en veiligheid. Het azc komt op Larens grondgebied te staan.
Wanneer de regio opnieuw te maken krijgt met een verzoek tot het opnemen van vluchtelingen, zal bekeken worden of de communicatie regionaal of door betrokken gemeente(n) zal worden gevoerd. Voorop blijft staan dat we u en andere inwoners zo snel en zo compleet mogelijk wensen te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de vluchtelingenopvang in onze regio.

Vrijwilligers en Leger des Heils uitgebreid bedankt

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de bestuurders in de regio Gooi en Vechtstreek hebben het Leger des Heils bedankt voor bewezen diensten. Dat gebeurde op een vrijwilligersbijeenkomst die door de regio op maandag 25 april werd georganiseerd. Ook vele tientallen vrijwilligers kregen op het gemeentehuis van Gooise Meren alle lof toegezwaaid, in aanwezigheid van mensen van het COA, het Leger des Heils en namens de regio onder meer burgemeester Elbert Roest van Laren.
Het COA benadrukte tijdens de bijeenkomst in Gooise Meren dat de vele vrijwilligersnetwerken in de regio door het Leger des Heils uitstekend aan de vluchtelingen zijn gekoppeld. De organisatie wenst nadrukkelijk om deze inzet van vrijwilligers voort te zetten. Er is, zodra er meer vluchtelingen op het terrein worden gehuisvest, zelfs verdere ondersteuning gewenst. Daarbij wordt vrijwilligers gevraagd een verklaring onbesproken gedrag (vog) te overleggen.
Het COA heeft, in goed overleg met het Leger des Heils, enkele personeelsleden van het Leger des Heils benaderd voor het voortzetten van hun werk op Crailo namens het COA.

Akkoord over start azc

Afgelopen maandag is door Provincie Noord-Holland, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en regiogemeenten bestuurlijk vastgesteld dat er geen obstakels meer zijn voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc) op Crailo. De afgelopen weken hebben Provincie en COA in een haalbaarheidsonderzoek de laatste voorwaarden met elkaar afgestemd voor de komst van zo’n centrum, aan de oostkant van Crailo. Dat onderzoek leverde dus geen onoverkomelijke problemen op, bleek op maandag 18 april op het Provinciehuis in Haarlem. Het beheer van de opvang van vluchtelingen op Crailo – de afgelopen zeven maanden in handen van het Leger des Heils – wordt per 1 mei a.s. overgenomen door het COA. Dat richt op Crailo de komende tijd een azc in waar uiteindelijk 600 vluchtelingen zullen worden opgevangen. Naar verwachting zal dit maximale aantal in de loop van 2017 zijn bereikt.

Elbert Roest in gesprek met vluchtelingen Crailo

Burgemeester Elbert Roest van Laren heeft op donderdagmorgen 21 april samen met de Larense wethouder Leen van der Pols een bezoek gebracht aan opvanglocatie Crailo in Laren. Roest ging in gesprek met de laatste twintig bewoners, die behoren tot de oorspronkelijk groep van 100 mannen, vrouwen kinderen die in oktober 2015 op Crailo neerstreken. Het was de derde keer dat hij met bewoners sprak.
De burgemeester van Laren zet zich in om ervoor te zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk, liefst voor 1 mei aanstaande, in de asielprocedure belanden. Dat zou betekenen dat deze groep ook voor 1 mei als het COA van het Leger des Heils over neemt, Crailo zou hebben verlaten. Een garantie dat dit ook gaat lukken kon hij niet geven. Wel is het zo dat deze groep uiterlijk 31 mei Crailo heeft verlaten.
Roest vertelde de vluchtelingen over de toekomst van Crailo, dat dit jaar uitgroeit naar een centrum met 300 bewoners en vervolgens maximaal 600 vluchtelingen gaat herbergen. De bewoners gaven aan de betrokkenheid van de burgemeester zeer op prijs te stellen, evenals de inzet van het Leger des Heils de afgelopen zeven maanden. Wat zij echter vooral willen is dat er een einde komt aan de onzekerheid en dat zij zich snel kunnen richten op een nieuwe fase om een verblijfsstatus te krijgen. Een groot aantal van de vluchtelingen gaf aan dat zij geen voorkeur hebben om straks weer terug te keren op Crailo. Roest wenste hen na het gesprek veel succes bij het opbouwen van een mooie toekomst in Nederland. “Dit is een afscheid, maar wellicht komen we elkaar later weer tegen.” De burgemeester van Laren, als bestuurder verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid rond Crailo, wil geregeld bewoners van Crailo ontmoeten om hen te ondersteunen en te vragen wat er onder hen leeft.

Meer nieuws

Al het nieuws