voor inwoners, met gemeenten

Tergooi en gemeenten regio Gooi en Vechtstreek werken samen aan ‘gezonde en vitale regio’

Publicatiedatum: 22 maart 2017

<> Foto: Dick Jongerden, RGV

Beide partijen werken samen om het gedachtegoed ‘positieve gezondheid en preventie’ in de hele regio in te zetten op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Bewustwording, gedragsbeïnvloeding en ondersteuning zijn hierbij belangrijke begrippen. Daarnaast gaan de Regio en Tergooi de (digitale) informatiepositie en (digitale) informatievoorziening verbeteren. De inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek staan hierbij centraal. 

E-Health

Patiënten zijn steeds beter in staat om zelf regie te houden op hun zorg en gezondheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de steeds grotere digitale mogelijkheden (e-Health). Met behulp van innovatieve technieken kunnen mensen steeds meer zelf regelen, variërend van het inschakelen van thuiszorg tot het monitoren van medische gegevens of het voorkomen van ziekten. Tergooi en de gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek bundelen nu hun krachten om de zelfredzaamheid bij patiënten en inwoners verder te vergroten en technologische kansen te verzilveren. 

Zo zet Tergooi de komende jaren in op verdere digitalisering van de zorg om zo efficiëntere en betere zorg te kunnen verlenen. Door digitale mogelijkheden te benutten, kan de service naar patiënten aanzienlijk worden vergroot. Een eerste stap is vorig jaar december gezet met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiermee is een basis gelegd voor verdere digitale ontwikkelingen, zoals een patiëntenportaal of consulten via internet. Patiënten kunnen dan vanuit huis via de computer face-to-face contact hebben met hun medisch specialist. Het ziekenhuis en de gemeenten spreken in de overeenkomst nadrukkelijk af dat de digitale ontwikkelingen niet mogen leiden tot een tweedeling tussen mensen die meer of mensen die minder digitaal vaardig zijn. De digitale ontwikkelingen moeten vooral een aanvulling zijn en geen gedwongen vervanging van het persoonlijke contact. Ook hierin kan de inzet van Samenkracht! een rol spelen.

Nieuw Ziekenhuis

In dit convenant onderschrijven de gemeenten de realisatie van gefaseerde nieuwbouw van het ziekenhuis, zodat Tergooi als maatschappelijk ondernemend ziekenhuis verder inhoud kan geven aan de sociale, maatschappelijke en economische functie in de regio Gooi en Vechtstreek. Om de kwaliteit van zorg in de regio Gooi en Vechtstreek te garanderen, werkt Tergooi de komende jaren aan één nieuwe hoofdlocatie in Hilversum. Tot 2021 blijft locatie Blaricum in gebruik. In de tussentijd wordt het gebouw wel te koop gezet en wordt gezocht naar een geschikte en goed bereikbare locatie voor het regiozorgcentrum dat we vanaf 2021 in de regio Blaricum willen inrichten. Ook aan de invulling van het regiozorgcentrum in Weesp wordt gewerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt  met andere partners in de  regio, zowel binnen als buiten de zorg.

Het convenant is in ieder geval geldig tot eind 2020. Ook andere medische en sociale partners kunnen zich de komende tijd aan de afspraken verbinden.

Meer nieuws

Al het nieuws