voor inwoners, met gemeenten

Van oudsher is Gooi en Vechtstreek, als groenblauwe oase tussen grote steden, een aantrekkelijke plek om te bezoeken en te wonen. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn belangrijke randvoorwaarden voor economische groei en een succesvol ecosysteem.

Cultuur en erfgoed

Gooi en Vechtstreek wordt gekenmerkt door unieke landschappen, cultuur en erfgoed. Dit zijn belangrijke dragers van het gebied, maar moeten worden versterkt om de kwaliteit te verhogen. In 2017 is door het Mondriaanfonds een meerjarige subsidiebijdrage toegekend waarvan een regioconservator is aangesteld en activiteiten worden ondernemen om de organisatie van cultuur en erfgoed en de samenwerking tussen instellingen wordt geïntensiveerd. In 2017 zijn kwaliteitsplekken benoemd, die in 2018 met instellingen, ondernemers en overheden verder worden uitgewerkt. Met cultuureducatie en het amateurkunst-festival Iktoon wordt gewerkt aan cultuurpromotie.

Recreatie & Toerisme

Inwoners genieten van de natuur, cultuur en het voorzieningenniveau. De gemeenten ontwikkelen routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) en onderzoeken de oprichting van een Routebureau, om de kwaliteit van de netwerken te borgen. In de Metropoolregio Amsterdam werkt de Regio samen aan een strategische agenda toerisme en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor nationale en internationale bezoekers. Eind 2017 kozen de gemeenten voor de ontwikkeling van regiomarketing. Dit krijgt in 2018 vorm.

Contact

Marijn den Uijl

Programmamanager

(06) 52 57 81 01
m.denuijl@regiogv.nl