voor inwoners, met gemeenten

Dagelijks Bestuur

Locatie
Regiokantoor Dijkzaal
Datum
12 april 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
11:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

De vergadering van het dagelijks bestuur is vanaf 21 maart 2018 openbaar en vindt plaats in aanwezigheid van de overige AB leden.

2. Vaststellen agenda

Agenda ter vaststelling/ter aanvulling

3. Ingekomen en verzonden

Kennisnemen van de brieven

4. Verslag van 7 december 2017

Vaststellen van het verslag

5. Parafenbesluitenlijsten

Kennisnemen van de parafenbesluiten van het dagelijks bestuur

6. Voorlopige jaarstukken 2017

Vaststellen als voorlopig. De voorlopige jaarrekening wordt vóór 15 april ter informatie aan de gemeenteraden meegezonden met de ontwerpbegroting 2019 .

7. Conceptvoorstel resultaatbestemming

Ter bespreking in dit stadium en om advies voorleggen aan de portefeuillehoudersoverleggen.

Het definitieve voorstel wordt op 12 juli 2018 ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur

8. Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2016-2017

Vaststellen en verzenden aan de stakeholders

10. Ontwerpbegroting 2019

Vaststellen als ontwerp en in procedure brengen naar de gemeenteraden met de mogelijkheid tot het uitbrengen van een zienswijze.

13. Reparatie derde jaar WW (2)

Ter kennisname, de Regio is rechtspositievolger van Hilversum.

14. Actualiteiten en de rondvraag