voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum - Rivierenzaal
Datum
6 juli 2017
Aanvang
11:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken en verzonden stukken

4. Verslag van 13 april 2017

5. Ontwerpbegroting 2018

6. Begrotingswijziging nr. 8 2017

7. Vaststelling jaarrekening 2016 en bestemming resultaat 2016

8. Stand van zaken financiering regionale samenwerkingsagenda

9. Stand van zaken wijziging gemeenschappelijke regeling

mondelinge behandeling

10. Stand van zaken samenwerking RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland

mondelinge behandeling

11. Actualiteiten en de rondvraag