voor inwoners, met gemeenten

Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Vaak problemen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We mogen als samenleving deze kwetsbare inwoners niet uit beeld laten verdwijnen. Het is van belang om bij hen betrokken te blijven. Ook als ze tijdelijk dakloos zijn of een straf uitzitten.

Echte betrokkenheid

De inzet vanuit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek is dat wij niemand uit het oog verliezen door te werken aan echte betrokkenheid en vertrouwen. Dat is de basis voor de samenwerking tussen inwoner, het sociale netwerk, gemeenten en de professionals van de betrokken instanties. Alleen op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot oplossingen waar de inwoner zelf achter staat.

Zes pijlers

De Regio coördineert de samenwerking op bescherming en opvang vanuit zes pijlers:

  1. Sluitende aanpak
  2. Preventie en vroegsignalering
  3. Beschermd en veilig thuis wonen
  4. Gebundelde ambulante crisiszorg 24/7
  5. Voldoende passende opvang
  6. Kinderbeschermingsmaatregelen

Te downloaden documenten

Langer zelfstandig wonen

Een steeds grotere groep mensen met zware problemen blijft zelfstandig wonen. Als gevolg hiervan signaleren woningcorporaties bij ontruimingen steeds complexere problematiek.

Meer personen met verward gedrag

Het aantal registraties van personen met verward gedrag groeit in Gooi en Vechtstreek jaarlijks gemiddeld met 26%. In 2015 stond het aantal meldingen op 673. In 2017 zijn er rond de 1.000 meldingen geregistreerd.

Toename dakloosheid

Het aantal daklozen stijgt in de afgelopen zes jaar. Op dit moment telt onze regio zo’n 312 daklozen. Dakloze jongeren vormen een kwetsbare en relatief onzichtbare groep aangezien ze vaak nog bij kennissen of familie kunnen logeren. Zij vormen daarmee een belangrijk aandachtspunt. In onze regio gaat het naar inschatting om 30 jongeren.

Huiselijk geweld

Tenslotte zien gemeenten het aantal meldingen huiselijk geweld in onze regio stijgen. In 2016 was er een stijging van 16% ten opzichte van 2015. Het aantal interventies vanuit Veilig Thuis steeg in 2016 met 93% ten opzichte van 2015.

Contact

Sonja Hartkamp
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 46 40 18 26
s.hartkamp@regiogv.nl 

Contact

Yvonne Driessen
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 25 02 87 19
y.driessen@regiogv.nl