voor inwoners, met gemeenten

Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Vaak problemen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We mogen  als samenleving deze kwetsbare inwoners niet uit beeld laten verdwijnen. Het is van belang om bij hen betrokken te blijven. Ook als ze tijdelijk dakloos zijn of een straf uit zitten.

Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat  ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Dit doen wij vanuit echte betrokkenheid.  Door altijd met in plaats over deze inwoners te praten, door echt maatwerk te bieden en door het sociale netwerk van inwoners te betrekken bij het oplossen van problemen.  Alleen dan zijn we in staat om duurzame oplossingen te bereiken voor inwoners met problemen. In het beleidsplan Bescherming en Opvang zijn de doelen voor de komende jaren uitgewerkt.

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Drie pijlers

De Regio coördineert de samenwerking op bescherming en opvang:

  1. Preventie en perspectief
  2. Beschermd & Veilig Thuis wonen
  3. Integrale benadering

Publicaties

Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

Mensen met psychische en of psycho sociale problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten gemeenten in op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Passende huisvesting en sterke wijken

Inwoners met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig gaan en of blijven wonen hebben behoefte aan betaalbare en passende woningen in een wijk waar zij zich thuis voelen. Daarom hebben gemeenten afspraken gemaakt over huisvesting en zetten ze in op herstelactiviteiten in de wijken. Tegelijkertijd wil iedere inwoner zich veilig en prettig voelen in een wijk en zetten gemeenten in op sociale inclusie.

Terugdringen dakloosheid

Het aantal dak- en thuislozen is in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld.  1 december 2022 is het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis gelanceerd. Om dak- en thuisloosheid terug te dringen zetten gemeenten in op het voorkomen van dakloosheid en ‘wonen eerst’.

Gemeenten hebben, met inbreng van relevante partners, het nationale actieplan vertaald naar een regionaal plan van aanpak.

Incidenten personen met verward gedrag

Inwoners en maatschappelijke instellingen signaleren nog steeds veel verward/onbegrepen gedrag. Toch is de groei van het aantal meldingen van onbegrepen gedrag in 2022 aanzienlijk afgenomen. Gemeenten en partners hebben samenwerkingsafspraken gemaakt en zetten in op het verbeteren de aanpak door het trainen van professionals.

Contact

Sonja Hartkamp

Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning
s.hartkamp@regiogv.nl 

Contact

Layla Kramer

Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning
l.kramer@regiogv.nl

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.