voor inwoners, met gemeenten

Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Vaak problemen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We mogen  als samenleving deze kwetsbare inwoners niet uit beeld laten verdwijnen. Het is van belang om bij hen betrokken te blijven. Ook als ze tijdelijk dakloos zijn of een straf uit zitten.

Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat  ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Dit doen wij vanuit echte betrokkenheid.  Door altijd met in plaats over deze inwoners te praten, door echt maatwerk te bieden en door het sociale netwerk van inwoners te betrekken bij het oplossen van problemen.  Alleen dan zijn we in staat om duurzame oplossingen te bereiken voor inwoners met problemen. In het beleidsplan Bescherming en Opvang zijn de doelen voor de komende jaren uitgewerkt.

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Drie pijlers

De Regio coördineert de samenwerking op bescherming en opvang:

  1. Preventie en perspectief
  2. Beschermd & Veilig Thuis wonen
  3. Integrale benadering

Te downloaden documenten

Ambulantisering Beschermd Wonen

Gemeenten willen dat  inwoners zoveel  mogelijk zelfstandig thuis wonen én zo min mogelijk in een instelling. Om dit te bereiken  zal  naast  door- en uitstroom vanuit beschermd wonen, het beperken van nieuwe instroom meer aandacht krijgen.

Passende huisvesting en sterke wijken

Inwoners met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig blijven wonen hebben behoefte aan betaalbare en passende woningen in een wijk waar zij zich thuis voelen. Daarom hebben gemeenten afspraken gemaakt over huisvesting en zetten ze in op herstelactiviteiten in de wijken.

Verdubbeling aantal dak- en thuislozen

Het aantal dak- en thuislozen is in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld.  Het overgrote deel van de inwoners die dakloos worden behoort al langer tot de meest kwetsbare groepen. In de Regio Gooi en Vechtstreek is de daklozenopvang de afgelopen vijf jaar verdubbeld van 16 naar 30 plekken. Om dak- en thuisloosheid terug te dringen zetten gemeenten  in op preventie, verbeteren kwaliteit van de opvang en verkorten van de verblijfsduur.

Toename meldingen en incidenten personen met verward gedrag

Inwoners en maatschappelijke instellingen signaleren nog steeds veel verward/onbegrepen gedrag. In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal meldingen jaarlijks gemiddeld met 20%. In 2020 zijn rond de 1960 meldingen geregistreerd. Gemeenten en partners maken samenwerkingsafspraken en verbeteren de aanpak door het trainen van professionals.

Huiselijk geweld

De afgelopen jaren is het aantal meldingen bij Veilig Thuis sterk gestegen. Jaarlijks ontvangt Veilig Thuis ongeveer 3200 meldingen. Inwoners met vragen kunnen sinds 2020 chatten met Veilig Thuis. Slachtoffers van huiselijk geweld worden opgevangen in het Oranjehuis en kunnen terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Kinderen en jongeren kunnen de Kindertelefoon bellen. Activiteiten voor en door plegers en slachtoffers worden georganiseerd door het Herstelnetwerk.

Toename slachtoffers uitbuiting en mensenhandel

Mensenhandel is een verborgen misdaad en wordt wel moderne slavernij genoemd. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de signalering van uitbuiting en mensenhandel en de opvang van slachtoffers. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft sinds april 2019  een zorg coördinator en ketenregisseur mensenhandel  Door actieve signalering en handhaving krijgen gemeenten slachtoffers in beeld zodat zij de juiste hulp en bescherming kunnen krijgen.

Contact

Sonja Hartkamp
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 46 40 18 26
s.hartkamp@regiogv.nl 

Contact

Yvonne Driessen
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 25 02 87 19
y.driessen@regiogv.nl

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.