voor inwoners, met gemeenten

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Aan de samenwerking liggen samenwerkingsafspraken ten grondslag.

Meer informatie: www.metropoolregioamsterdam.nl.

Onder de metropoolregiovlag werken de partners aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De MRA wil de meest inventieve regio van Europa zijn met de best opgeleide bevolking. Een duurzaam verbonden regio en een regio voor iedereen, naar de menselijke maat.

Gooi en Vechtstreek vormt door de strategische ligging tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht een belangrijke corridor die essentieel is voor een goed woon en werkklimaat in de gehele metropoolregio. Gooi en Vechtstreek is een van de zeven deelregio’s in de MRA.

Agenda en resultaten MRA

Op 17 april 2020 is de MRA agenda 2.0 vastgesteld. Deze agenda is de leidraad voor de samenwerking van 2020-2024. Afstemming over de agenda vindt plaats in de platforms en portefeuillehoudersoverleggen waar alle deelregio’s vertegenwoordigd zijn. Alle uitvoeringslijnen in de MRA agenda zijn gekoppeld aan een bestuurlijk trekker.

Regelmatig wordt per deelregio van de MRA een resultatenkaart gepresenteerd met de top tien van behaalde resultaten. Dit  geeft op hoofdlijnen weer welke projecten er in Gooi en Vechtstreek vanuit de MRA-samenwerking zijn gerealiseerd en/of verder worden ontwikkeld. Vanaf 2022 is deze resultatenkaart interactief zodat het mogelijk is om te navigeren naar andere deelregio’s of achtergrondinformatie bij resultaten.

Deelregionale vertegenwoordiging in de MRA

Voor een overzicht van de regionale en lokale vertegenwoordiging in de MRA kijkt u hier.

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiekdomein

r.kuijper@regiogv.nl