voor inwoners, met gemeenten

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Aan de samenwerking ligt een convenant ten grondslag. Gooi en Vechtstreek is een van de zeven deelregio’s in de MRA.

Meer informatie: www.metropoolregioamsterdam.nl.

Gooi en Vechtstreek en de MRA

Onder de metropoolregiovlag werken de partners aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Gooi en Vechtstreek vormt door de strategische ligging tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht een belangrijke corridor die essentieel is voor een goed woon en werkklimaat in de gehele metropoolregio.

Regio Gooi en Vechtstreek coördineert de inzet en inbreng vanuit onze deelregio. Bestuurders uit het algemeen bestuur sluiten aan bij de bestuurlijke overleggen van de MRA. Inhoudelijke afstemming vindt plaats in de regionale portefuillehoudersoverleggen. Voorbereiding voor de regiegroep van de MRA vindt plaats door leden van het algemeen bestuur.

MRA Agenda 2.0

Op 17 april 2020 is de MRA agenda 2.0 vastgesteld. Deze agenda is de leidraad voor de samenwerking van 2020-2024. De bestuurders van de colleges zijn op tal van terreinen actief binnen hun provincie of eigen deelregio. Wethouders werken namens hun deelregio binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda. Door de aanpak van onderwerpen op het niveau van de deelregio’s in combinatie te brengen met afstemming op het niveau van de MRA wordt de MRA Agenda uitgevoerd.

Resultatenkaart Gooi en Vechtstreek

Ieder jaar wordt per deelregio van de MRA een resultatenkaart gepresenteerd met de top tien van behaalde resultaten. Dit  geeft op hoofdlijnen weer welke projecten er in Gooi en Vechtstreek vanuit de MRA-samenwerking zijn gerealiseerd en/of verder worden ontwikkeld.

Publicaties

De bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Gooi en Vechtstreek is hieronder weergegeven.

Platform/
portefeuillehoudersoverleg
Vertegenwoordiging
Regiegroep Pieter Broertjes (Regiovoorzitter), Alexander Luijten (voorzitter Ruimte & Mobiliteit)
Agendacommissie Geen vertegenwoordiging
Ruimte Alexander Luijten (voorzitter Ruimte & Mobiliteit)
Economie Gerard Kuipers (voorzitter Economie & Innovatie)
Mobiliteit Indirecte vertegenwoordiging Alexander Luijten. Directe vertegenwoordiging via gedeputeerde Mobiliteit Provincie Noord-Holland
Duurzaamheid Bart Heller
Landschap Bart Heller
Bouwen en wonen Roland Boom (bestuurlijk trekker MRA Bouwen en wonen)
Kunst, cultuur & erfgoed Jan-Jaap de Kloet (voorzitter Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme)

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiekdomein

r.kuijper@regiogv.nl