voor inwoners, met gemeenten

Portefeuillehouders bereiden de Regionale samenwerkingsagenda voor, voeren deze uit en behartigen de belangen van de Regio. Portefeuillehouders kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de colleges van de gemeenten en het algemeen bestuur van de Regio.

Klik hier voor de leden Fysiek Domein

Klik hier voor de leden Sociaal Domein

Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u zich telefonisch of per email melden bij de secretaris.

Doe dit tijdig en bij voorkeur een dag voorafgaande aan de vergadering. U kunt daarbij ook vragen bij een agendapunt het woord te mogen voeren. U krijgt dan voorafgaande aan de behandeling van dat agendapunt de gelegenheid het woord te voeren.

Als een vergadering, zoals in de coronatijd, digitaal plaatsvindt ontvangt u van de secretaris de zoomlink.

Vergaderen in beslotenheid

In de agenda kan zijn opgenomen dat in beslotenheid wordt vergaderd. Ook tijdens de vergadering kan dit op verzoek alsnog worden besloten.  Toehoorders of insprekers worden op dat moment gevraagd de vergadering te verlaten.