voor inwoners, met gemeenten

Gooi en Vechtstreek is een populaire plek om te wonen en te werken. Het gebied heeft een centrale ligging, prachtige natuur en grote verscheidenheid aan woningaanbod. Dit stelt ons voor een belangrijke uitdaging: Hoe behouden we de unieke kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek en zorgen we tegelijkertijd voor voldoende divers en betaalbaar aanbod voor alle inwoners.

Gebalanceerde woningmarkt

Gooi en Vechtstreek wil een ‘complete regio’ zijn met een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote huishoudens en valide en minder valide mensen. Een complete regio is ook een regio waar wonen, werken, recreëren, leren en gezondheid hand in hand gaan en elkaar versterken. In onze woningmarkt doen zich een aantal ontwikkelingen voor:

  1. Gooi en Vechtstreek is een gewilde plek om te wonen en te werken. Voor zowel de regio zelf als het grotere gebied waarvan het deel uitmaakt (de MRA, metropoolregio Amsterdam) geldt dat het aantal inwoners en banen sterker groeit dan het landelijk gemiddelde. In onze regio is er behoefte aan extra woningen: dat waren er 750 per jaar tot 2020 en minstens zoveel in de jaren daarna tot 2030 en doorlopend tot 2040.
  2. Van alle nieuwe woningen moet zeker een derde in het sociale segment worden gebouwd, ook om in de vraag vanuit langer zelfstandig wonende senioren, maatschappelijke doelgroepen en statushouders te kunnen voorzien.
  3. Van alle nieuwe woningen moeten er 1.500 als middenhuur worden ontwikkeld. Hiermee krijgen mensen die nu in een sociale huurwoning wonen maar daar eigenlijk teveel voor verdienen een kans om door te stromen. Ook vanuit de arbeidsmarkt bezien is het nodig om een kwalitatief goed aanbod te hebben voor middengroepen zoals verpleegkundigen en onderwijzers.

Duurzame woningvoorraad

Onze woningvoorraad moet worden verduurzaamd en ‘van het gas af’. Corporatiewoningen hebben gemiddeld energielabel B in 2020, in de particuliere sector loopt het succesvolle regionale project ‘energiebesparen Gooi en Vecht’. Nieuwbouw wordt in principe zonder gasaansluiting gerealiseerd en voor de bestaande voorraad is er regionaal door alle partijen een akkoord over regionale energiestrategie getekend.

Publicaties

Contact

Inge Huiskers
Programmacoördinator

(06) 51 28 41 10
i.huiskers@regiogv.nl

Opgaven 2019-2022

De afgelopen periode hebben gemeenten en woningcorporaties stevig ingezet op:

  • Een regionaal afgestemd woningbouwprogramma met focus op zowel nieuwbouw als het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen.
  • Een regionale dekking van prestatieafspraken met huurdersorganisaties.
  • Verduurzaming van de woningvoorraad.