voor inwoners, met gemeenten

De condities om te wonen, te werken en te recreëren zijn in Gooi en Vechtstreek uitstekend. Als gebied zijn we door de ligging tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht een belangrijk verbindingspunt in de Randstad. Toch is er sprake van onderbenut economisch potentieel. De werkgelegenheid in de regio krimpt waardoor de balans beroepsbevolking-banen steeds schever wordt. Verhoudingsgewijs verplaatsen zich veel bedrijven naar een plek buiten de regio, door het ontbreken van uitbreidings- of schuifruimte. De aansluiting van de beroepsbevolking op de arbeidsvraag is onvolledig. De inkomende en uitgaande pendelstroken zijn hierdoor groot. Hoger opgeleiden vinden elders werk maar voor praktijkgeschoolden is dit lastiger.

Ruimte voor werkgelegenheid

Gooi en Vechtstreek wil een woon-werkregio in balans zijn, waarbij de werkgelegenheid aansluit op de beroepsbevolking. Met werkgelegenheidsprojecten wordt ingezet op kansen voor werkzoekenden. Daarnaast is het belangrijk dat er letterlijk ruimte is en blijft voor bedrijven die  werkgelegenheid bieden, ook voor praktijkgeschoolden.

Economisch profiel

De regio Gooi en Vechtstreek is onderscheidend door kennisintensieve werkgelegenheid, media en digitalisering en sterke economische relaties met de omliggende regio’s vanuit een uniek en waardevol landschap. Daarnaast kent onze regio veel informele werkgelegenheid en veel ZZP’ers.

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl