voor inwoners, met gemeenten
© Visit Gooi & Vecht – Gooi & Vecht in VR

Met de zeven gemeenten in Regio Gooi en Vechtstreek werken we actief samen aan de toekomst van het gebied en haar inwoners. Wat met elkaar beter kan en meerwaarde heeft, doen we samen. Iedere dag werken we aan een duurzame, gezonde en veilige regio. Voor inwoners, met gemeenten.

Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode stellen de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren de regionale samenwerkingsagenda op. Voor de derde keer werken gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een Regionale samenwerkingsagenda (2023-2026). De eerste samenwerkingsagenda (2015-2018) was een brede verzameling van onderwerpen en genereerde naast een aantal belangrijke resultaten ook goede samenwerkingsenergie onderling. In de volgende samenwerkingsagenda (2019-2022) wilden de raadsleden meer focus zodat beter kon worden gestuurd op de toekomst van onze prachtige regio.

Voor het sociaal- en fysiek domein zijn uitvoeringsprogramma’s gemaakt die voor de verschillende opgaven richting geven aan de samenwerking. Het uitvoeringsprogramma sociaal domein bestaat uit drie onderdelen: gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs en werk  en participatie. Het uitvoeringsprogramma fysiek domein bestaat uit de onderdelen ruimte en mobiliteit, bouwen en wonen, milieu en duurzaamheid en economie en innovatie. Elk onderdeel valt onder de verantwoordelijkheid van een van de zeven portefeuillehoudersoverleggen.

Verbetering regionale samenwerking

De verbetering van de regionale samenwerking heeft continue de aandacht. Raadsleden en bestuurders spreken elkaar hierop aan en houden elkaar scherp.

Het algemeen bestuur van de Regio heeft in 2020 en in 2021 aan een groep raadsleden en bestuurders gevraagd om de samenwerking te analyseren en adviezen te geven voor verbetering van bijvoorbeeld de besluitvorming. Adviezen van de werkgroep zijn o.a. gericht op meer betrokkenheid van gemeenteraden bij de voorbereiding van regionale besluiten, bestuurlijke regie op de uitvoering van de regionale agenda en het stimuleren van de dialoog tussen raadsleden onderling. Deze adviezen zijn door alle gemeenteraden en het algemeen bestuur omarmd en worden bij alle samenwerkingstrajecten gevolgd.

Samenwerkingspartners

De Regiogemeenten werken met verschillende partners samen binnen het sociaal- en fysiek domein. Met de Provincie Noord-Holland hebben de zeven gemeenten een strategische samenwerkingsagenda opgesteld.

Met netwerkorganisatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken de partners aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De MRA wil de meest inventieve regio van Europa zijn met de best opgeleide bevolking. Een duurzaam verbonden regio en een regio voor iedereen, naar de menselijke maat.

Regionale propositie

Om sterker onze regionale unieke kwaliteiten over te brengen naar partijen om ons heen is een gezamenlijk verhaal (propositie) uitgewerkt. Naast het beter in het licht zetten van deze kwaliteiten, brengen we ook de belangen in beeld om deze pijlers verder te versterken. Deze propositie is uitgewerkt met betrokkenheid van de bestuurders van alle zes de gemeenten. Input op de RSA en door de raad onderschreven documenten zijn hierbij basis.

Lees hier meer over de regionale propositie Gooi en Vechtstreek.

Contact

Jacqueline Agricola
Strategisch manager RVE Beleid en bestuur

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap
r.kuijper@regiogv.nl