voor inwoners, met gemeenten

Jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben, krijgen in onze regio passende jeugdhulp. Het gezin staat hierbij centraal. Op basis van de vraag en behoefte van kinderen en hun ouders organiseren de gemeenten vanuit de Regio passende jeugdzorg. Keuzevrijheid en maatwerk zijn hierbij belangrijke uitgangspunten

Ontzorgen en normaliseren jeugdzorg

In 2017 maakten 4.000 kinderen in Gooi en Vechtstreek gebruik van jeugdzorg. Dit is circa 9% van het totaal aantal jeugdigen. Het landelijk gemiddelde ligt op 11%. Na drie jaar staan we aan het begin om ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen zo vroeg en dichtbij mogelijk ondersteunt worden om erger te voorkomen. Samen met het welzijn, onderwijs, huisartsen en Jeugd en Gezin zetten gemeenten in op preventie zodat kleine problemen klein blijven en grote problemen adequaat en snel worden aangepakt.

Persoonlijke aanpak bij voortijdig schoolverlaten

Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan. Daarom willen gemeenten dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. In het schooljaar 2015/2016 kende de regio Gooi en Vechtstreek 251 schoolverlaters. In 2013/2014 stond dit aantal op 311. Er is dus sprake van een aanzienlijke afname. Gemeenten, het onderwijs en het RBL hierbij voor een persoonlijke aanpak. Zo zijn de afgelopen periode  vrijwel alle voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren op de praktijkschool persoonlijk gesproken om te verkennen welke problemen er spelen en om effectieve oplossingen in te zetten

Opgaven 2018-2020

  • Bevorderen van preventief aanbod voor jeugdigen en gezinnen: we willen de ondersteuning aan jeugdigen zo ‘licht’ mogelijk organiseren.
  • Integrale jeugdhulp: de gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben zich ten doel gesteld om integrale jeugdhulp mogelijk te maken. Dit doen we onder andere door samen met aanbieders de jeugd ggz en jeugdhulp per 2021 geïntegreerd vorm te geven en door samen een visie te formuleren op welke wijze omgegaan moet worden met verblijf.
  • De specialistische jeugdhulp binnen het onderwijs zo organiseren dat we effectief voorkomen dat jeugdigen met een intensieve onderwijs-zorgbehoefte uitvallen.
  • Overgang naar volwassenheid: ongeveer 15% van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar is kwetsbaar doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is het een combinatie van meerdere aspecten. Als deze jongeren 18 jaar worden, verandert er veel voor hen. Om een goede overgang naar volwassenheid te realiseren is het van belang dat gemeenten, onderwijsinstellingen, aanbieders en andere partners samenwerken aan een sluitende aanpak voor deze doelgroep. Hierbij moet de inrichting van de sociale en zorginfrastructuur in onze regio meer toegespitst zijn op deze doelgroep. Hier vloeit een tweede opgave uit voort: stevig inzetten op preventie. Goede preventie zorgt er voor dat duurdere zorg op latere leeftijd niet nodig is.

Contact

Wiebe van Steenis 
Senior beleidsadviseur Jeugd & Onderwijs

(06) 22 41 34 00
w.vansteenis@regiogv.nl