voor inwoners, met gemeenten

Gelukkig gaat het met de meeste jeugdigen in onze gemeenten goed. Kinderen groeien veilig en gelukkig op bij hun ouders, gaan naar school, hebben vrienden, sporten en ontwikkelen zich. Ze doen mee met de samenleving en vinden als volwassenen vervolgens hun eigen weg. Soms  gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf goed of zien we gezinnen waar het niet altijd veilig is.

Passende zorg, dicht bij huis

We zijn ons er terdege van bewust dat er altijd gezinnen en jeugdigen zullen zijn die ondersteuning nodig hebben, soms kort, soms van langere duur. Dan bieden we de ondersteuning die nodig is om onze ambitie waar te maken. We zetten  in op passende zorg, dicht bij huis. Waarbij wij de jeugdigen én de opvoeders steunen. Op basis van de vraag en behoefte van kinderen en hun ouders organiseren de gemeenten vanuit de Regio passende jeugdzorg. Keuzevrijheid en maatwerk zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Visie

In de Gooi en Vechtstreek groeien jeugdigen veilig, gezond en kansrijk op. Zij kunnen zich ontwikkelen, ondanks eventuele beperkingen en belemmeringen. Elke jeugdige wordt beschermd wanneer er sprake is van onveiligheid. Jongvolwassenen die het nodig hebben worden goed op weg geholpen naar een zeker en zelfstandig bestaan, waarin zij maatschappelijk en economisch meedoen. Wanneer kinderen niet meer thuis kunnen wonen, groeien ze zoveel mogelijk op in een andere gezinssituatie en mogelijk in het netwerk van het oorspronkelijke gezin. Bij problemen worden deze kinderen goed ondersteund en kunnen ze terugvallen op een mentor of coach die hij of zij vertrouwt.

De opgaven

  1. Specialistische hulp en specialistische verblijffuncties staan onder druk
  2. Zo thuis mogelijk opgroeien blijft een lastige opgave:
    a. Voorkomen van uithuisplaatsing
    b. Alternatieven voor residentieel verblijf
  3. Het zorglandschap is diffuus en de te volgen routes zijn onduidelijk
  4. Uitstroom uit jeugdzorg zou meer aandacht moeten krijgen
  5. De aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg kan beter

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl