voor inwoners, met gemeenten

De samenwerking op Milieu & Duurzaamheid bestaat uit 2 pijlers: circulaire economie en energietransitie.

Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van productieketen. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemend welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen.

De toekomst van de circulaire economie ligt in Gooi en Vechtstreek in het ontwikkelen en faciliteren van circulaire initiatieven en het daaraan verbinden van lokale werkgelegenheid en circulaire bedrijvigheid. Daarnaast hebben de gemeenten en GAD de doelstelling om het hergebruik van huishoudelijk afval in 2020 te verhogen tot minimaal 75%.

Energietransitie

De ambitie voor Nederland is het verminderen van broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990. Gooi en Vechtstreek werkt toe naar een energieneutrale regio. De gemeenten gaan uit van de zeer ambitieuze doelstelling om in 2030 of – uiterlijk – in 2050 energie- of klimaatneutraal te zijn. De onderliggende projecten zullen hieraan, in combinatie met de gemeentelijke programma’s én activiteiten van bedrijven, instellingen en inwoners, bijdragen. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden gehaald wil deze doelstelling voor onze regio binnen bereik komen en dat aanvullende maatregelen en impulsen nodig zijn om te versnellen. Samenwerking met partners, Provincie, Rijk en Metropoolregio Amsterdam is daarbij cruciaal.

Te downloaden documenten

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl