voor inwoners, met gemeenten

De samenwerking op Milieu & Duurzaamheid bestaat uit 2 pijlers: circulaire economie en energietransitie.

Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van productieketen. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemend welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen.

De toekomst van de circulaire economie ligt in Gooi en Vechtstreek in het ontwikkelen en faciliteren van circulaire initiatieven en het daaraan verbinden van lokale werkgelegenheid en circulaire bedrijvigheid. Daarnaast hebben de gemeenten en GAD de doelstelling om het hergebruik van huishoudelijk afval in 2020 te verhogen tot minimaal 75%.

Energietransitie

In Gooi en Vechtstreek werken de gemeenten aan de transitie naar een klimaat neutrale regio in 2050. De energietransitie is een van de grootste en meest complexe uitdagingen in de komende decennia. In de regiogemeenten zijn voor 2050 115.000 woningen en 30.000 bedrijven te verduurzamen. Daarnaast gaan we hernieuwbare energie klein- en grootschalig opwekken.
Alles hangt met elkaar samen en de keuzes van de toekomst hebben invloed op hoe we nu wonen, werken, ons verplaatsen, wat we eten, hoe we produceren en energie gebruiken en opwekken. Om de verandering mogelijk te maken, wordt nauw samengewerkt met onder andere provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, woningcorporaties, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, huurdersbelangenverenigingen, de netbeheerder, bedrijfsleven en energiecoöperaties.

 

Kijk voor meer informatie op:

Contact

Jacqueline Agricola
Strategisch manager RVE Beleid en bestuur

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl