voor inwoners, met gemeenten

Samenhang tussen landschap, bereikbaarheid en economie is één van de grootste opgaven van Gooi en Vechtstreek. Hoe zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke regio blijven om te wonen, werken en recreëren.

Een bereikbare regio

In Gooi en Vechtstreek is sprake van een toenemende ruimtelijke spreiding van wonen en werken en een forse en groeiende pendel als gevolg daarvan. Mensen reizen vaker en verder van huis naar werk. Hierdoor neemt de druk toe op de weg en het spoor. Ondanks capaciteitsuitbreidingen tussen 2010 en 2030 blijven er problemen bestaan in de doorstroming van delen van de A1, A27 en A28. Ook het treinverkeer wordt op meerdere trajecten zwaar belast en soms moet een reiziger zo vaak overstappen dat de keuze sneller valt op de auto. Het toegankelijk en bereikbaar maken van wonen, werk, landschap, bezienswaardigheden, recreatie, toerisme en cultureel erfgoed vereist bereikbaarheid van en binnen de regio.

Landschap en economie

De diversiteit aan landschapstypen als de Gooise stuwwal, de open polders, de voormalige Zuiderzeekust en de veenplassen binnen één regio in de Randstad is uniek. De regio wordt gekenmerkt door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en de landgoederen en buitenplaatsen van ‘s Graveland. Het legt daarmee de basis voor een aantrekkelijk leefklimaat én (economisch) vestigingsklimaat en is van grote waarde als groenblauwe verbinder van Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. De kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap in Gooi en Vechtstreek staat echter onder druk door verstedelijking, infrastructuur, bodemdaling en toenemende beheerlasten. Er sprake is van onbenut potentieel van het landschap voor versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat.

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl