voor inwoners, met gemeenten

Samenhangend ruimtelijk beleid

Inwoners van Gooi en Vechtstreek identificeren zich sterk met de regio en bewegen zich voor werk, voorzieningen en ontspanning door het gebied. Wij willen ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke regio blijven om te wonen, werken en recreëren. De vraagstukken die spelen in deze leefomgeving stoppen niet bij gemeente- of provinciale grenzen. Het is nodig om deze vraagstukken op gebieden als wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit en landschap in samenhang op te lossen. Daarom is het belangrijk dat regiogemeenten samenwerken en ontwikkelingen afstemmen. Dit uitgangspunt wordt met de invoering van de Omgevingswet in 2022 ook wettelijk verankerd.

De druk op de ruimte is groot en vraagt om integrale en gezamenlijke afweging en aansturing op de uitvoering van gezamenlijke keuzes van werkgevers, kennisinstellingen en gemeenten. In regionaal verband bevorderen we dit.

Een bereikbare regio

In Gooi en Vechtstreek is sprake van een toenemende ruimtelijke spreiding van wonen en werken en een forse en groeiende pendel als gevolg daarvan. Mensen reizen vaker en verder van huis naar werk. Hierdoor neemt de druk toe op de weg en het spoor. Ondanks capaciteitsuitbreidingen tussen 2010 en 2030 blijven er problemen bestaan in de doorstroming van delen van de A1, A27 en A28. Ook het treinverkeer wordt op meerdere trajecten zwaar belast en soms moet een reiziger zo vaak overstappen dat de keuze sneller valt op de auto. Het toegankelijk en bereikbaar maken van wonen, werk, landschap, bezienswaardigheden, recreatie, toerisme en cultureel erfgoed vereist bereikbaarheid van en binnen de regio. Bij voorkeur met een zo laag mogelijke belasting voor natuur en milieu. Wij zetten daarom in op alternatieven voor de auto; ruimte voor de fiets, optimalisatie van de Gooispoorlijn en het openbaar busvervoer en gezamenlijke OV knooppuntontwikkeling.

Landschap

Het landschap is bij uitstek een onderwerp wat de gemeentegrenzen overschrijdt en waar er gezamenlijke belangen zijn. De regio wordt gekenmerkt door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en de landgoederen en buitenplaatsen van ‘s-Graveland. De diversiteit aan landschapstypen als de Gooise stuwwal, de open polders, de voormalige Zuiderzeekust en de veenplassen binnen één regio in de Randstad is uniek. Het legt daarmee de basis voor een aantrekkelijk leefklimaat én (economisch) vestigingsklimaat en is van grote waarde als groenblauwe verbinder van Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht.

De kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap in Gooi en Vechtstreek vraagt constante aandacht. Samen met andere overheden en gebiedspartijen werkt de Regio aan de ontwikkeling van het landschap.

Contact

Jacqueline Agricola
Strategisch manager
RVE Beleid en bestuur

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl