voor inwoners, met gemeenten

Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en ziet toe op de bestuurlijke samenwerking.

Klik hier voor de leden van het algemeen bestuur.

Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u zich telefonisch of per email melden bij de secretaris.

Doe dit tijdig en bij voorkeur een dag voorafgaande aan de vergadering. U kunt daarbij ook vragen bij een agendapunt het woord te mogen voeren. U krijgt dan voorafgaande aan de behandeling van dat agendapunt de gelegenheid het woord te voeren.

Als een vergadering, zoals in de coronatijd, digitaal plaatsvindt ontvangt u van de secretaris de zoomlink.

Vergaderen in beslotenheid

In de agenda kan zijn opgenomen dat in beslotenheid wordt vergaderd. Ook ter  vergadering kan op verzoek van de voorzitter of de leden besloten worden om de behandeling in beslotenheid voort te zetten. Toehoorders of insprekers worden op dat moment gevraagd de vergadering te verlaten.