voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur met Dagelijks Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
12 juli 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

Kennismakingsronde

 

 

JPG • 209 kB

2. Vaststellen agenda

conform

PDF • 52 kB

3. Ingekomen stukken

Zienswijzen:

Eemnes

Blaricum

Laren

Weesp

Wijdemeren

Hilversum

Huizen

Behandeld bij agendapunt 10

4. Verslag van 31 mei 2018

conform

5. Geactualiseerde reglementen

Het algemeen bestuur kan instemmen met beide reglementen.

Voorbehoud van definitieve instemming met het reglement portefeuillehouders betreft de uitkomst van de bespreking in de portefeuillehoudersoverleggen van 19 juli.

6. Portefeuilleverdeling en vertegenwoordigingen

Ingestemd is met de voorgestelde portefeuilleverdeling.

Over de verdeling van de trekkersrollen op de verschillende dossiers en de externe vertegenwoordigingen wordt afgestemd tijdens de portefeuillehoudersoverleggen van 19 juli.

Het lid van het algemeen bestuur behoudt in die verdeling de algemeen coördinerende rol en is hierop aanspreekbaar binnen het algemeen bestuur.

7. Benoeming voorzitter en DB leden

Bij acclamatie is benoemd tot onafhankelijk voorzitter de heer Pieter Broertjes

Bij acclamatie zijn benoemd als leden van het dagelijks bestuur :

Als plaatsvervangend voorzitter de heer Alexander Luijten.

Als portefeuillehouder personeelszaken mevrouw Astrid Heijstee

Als portefeuillehouder financiën de heer Bert Rebel

 

8. Instelling commissie van advies 24 Wgr

Met kleine aanpassing van het besluit als volgt vastgesteld:

1. Tot instelling van een commissie van advies regionale samenwerking (ex artikel 24 Wgr)

2. Voor deelname aan deze commissie uit te nodigen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten;

3. De commissie de bevoegheid te geven om het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en als klankbord te fungeren over de regionale samenwerking;

4. De commissie te doen plaatsvinden onder voorzitterschap van de regiovoorzitter;

5. De commissie te laten ondersteunen door de bestuursecretaris;

6. De commissie de mogelijkheid te bieden om bij de voorbereiding beroep te doen op het regionaal overleg van gemeentesecretarissen.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 12 juli 2018.

 

9. Regionale samenwerkingsagenda

Aan de raden zal direct na het zomerreces worden voorgelegd een korter doorloopschema waarin de mogelijkheid wordt geboden om in plaats van drie keer, twee keer de raden te passeren om tot vaststelling te komen van de RSA.

10. Eerste bestuursrapportage 2018

Kennisgenomen is van de bestuursrapportage

11. Reactie op de zienswijzen

Aangehouden

Bespreking van de concept-reactie wordt voortgezet in het algemeen bestuur op 13 september. Zie ook agendapunt 14 bestemmingsvoorstel.

12. Begrotingswijzigingen 2018

Conform vastgesteld

14. Jaarrekening 2017

Conform vastgesteld behoudens punt 4 d van de agenda.

De bespreking van de bestemming van het resultaat wordt voortgezet in de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september.

15. Actualiteiten en de rondvraag

Aandacht wordt gevraagd voor het voortbestaan van het Metropoolorkest. Het punt van aandacht wordt door portefeuillehouder Jan Jaap de Kloet meegenomen naar het portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie.