voor inwoners, met elkaar

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
13 september 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

 • Planning en inhoud heidedag
 • Vastgoedontwikkeling
 • Leerlingenvervoer: de continuïteit is gegarandeerd
 • Regioambassadeurs: op 28 juni en op 6 september zijn de regioambassadeurs bij elkaar geweest. De bestaande opdracht is aangescherpt. Naast de Regio in de raad wordt ingezet om de raad meer in de regio te krijgen. In een afgestemde motie wordt voorgesteld om drie perioden in het jaar gelijk te trekken zodat zienswijzen en amendementen tussen de raden beter zijn af te stemmen. Een derde moment is een jaarlijks in februari te organiseren Regiocongres voor de voltallige raden.
 • Voorbereidingen zijn gestart voor een inentingscampagne Meningococcen vanaf begin oktober

2. Vaststellen agenda

en de punten voor de rondvraag.

-Ondersteuning Metropoolorkest

-Prestatieafspraken wonen

-G&E archief

 

3. Vaststellen verslag van 12 juli 2018

Toegevoegd aan het verslag:

Bij de besluitvorming over de instelling van de adviescommissie met burgemeesters wordt uitgegaan van een evaluatie na 1 jaar.

 

4. Ontwikkeling van een dynamisch mobiliteitsnetwerk in G&V

Analyse, kansen en proces

Presentatie door Jordy van Slooten

waardering is uitgesproken voor de integrale benadering. Het fysiek en sociaal domein worden op terrein van mobiliteit op unieke wijze bij elkaar gebracht met kans op synergie. Verzocht is om bij de uitwerking voldoende aandacht te behouden voor de kwetsbare groepen

Gevraagd is in de uitwerking van het het systeem ook expliciet mee te nemen de ruimte voor particulier initiatief van burgers en van bedrijven.  Het is daarnaast zinvol om in het proces de meer of minder uitgewerkte plannen, ideeën en de wensen die er lokaal zijn op te halen uit het veld (participatie).

Aandacht is gevraagd voor onderzoek naar mogelijke herintroductie van de directe buslijn naar de Uithof die vorig jaar als experiment werd beëindigd.

 

5. Bestemming resultaat 2017

met beantwoording van de zienswijzen van gemeenten.

De stukken zijn op 6 september bijgeplaatst en per email verspreid naar de leden.

Er is in meerderheid  besloten conform het besluit bestemming resultaat 2017 nr. 18.0005832. (De gemeente Huizen stemt tegen de eenmalige investering van € 250.000 in de organisatie van Jeugd & Gezin)

De gebundelde reactie op de zienswijzen nr. 18.0005762 is vastgesteld en is rechtstreeks toegezonden aan de gemeenteraden.

 

6. Regionale samenwerkingsagenda

Het ontwerpraadsvoorstel met het proces ligt ter behandeling en ter vaststelling voor bij de portefeuillehoudersoverleggen van 20 en 27 september. Bij de portefeuillehouders ligt volgens de GR het initiatief om de RSA in procedure bij de raad te brengen .

De eerste stap hierin is om het raadsvoorstel met het proces en het voortgangsverslag door te geleiden naar de gemeenteraden.Dit zal plaatsvinden in de vorm van het opvragen van een zienswijze van de raad.

7. Portefeuillehoudersoverleg

 • Terugkoppeling uitkomsten van 19 juli
 • Actieve verspreiding van de resumes

Naar voren komt dat de portefeuillehouders behoefte hebben om tussentijds informeel in een vrije gedachtewisseling met elkaar te spreken voor inhoudelijke verdieping, voorafgaande aan de oordeelvorming en de besluitvorming.

Mogelijkheid tot informeel overleg bestaat altijd, met de nadrukkelijke kanttekening dat dit geen afbreuk mag doen aan de transparantie in de wijze waarop regionale afspraken zijn tot stand gebracht.

8. Op de rol

 • Inbreng vanuit raden MRA werkplan en begroting 2019

Er komen vanuit diverse raden aanvullingen en commentaren. De Regio bundelt de reacties. Het streven is om voor 10 oktober één regionaal afgestemde reactie met de ingebrachte aanvullingen gereed te hebben,

 • Regiopodium 24 september

Er is een MRA tafel, een tafel over de transitie Jeugd en over de plannen voor de arbeidsmarktbewerking

 • MRA congres 19 oktober (Gooiland)

9. Ter kennisneming

 • Informatiebrief GAD en privacy

Informatiebrief GAD gaat direct naar de griffies en in c.c naar de colleges. Aandacht in de communicatie richting de inwoners rondom privacy.

 • MRA maandbericht editie 17 juli
 • Separaat voor de leden: Aanmelding RegioDeal Mediavalley

10. Actualiteiten en de rondvraag

Metropoolorkest:

Op tafel ligt een eerste uitwerking van de tegenprestatie die het Metropoolorkest zou kunnen leveren bij een bijdrage vanuit de regio. Concretisering volgt in een uitgewerkt plan. Voor de 2 jaar overbruggingsperiode is 1 mln aan middelen nodig. De Minister is bereid hiervoor    750.000 euro beschikbaar te stellen. De gemeente Hilversum is bereid om zich voor het overige gedeelte garant te stellen. Vraag is of ook de steun kan worden aangehaald vanuit de gehele regio.

Het onderwerp wordt geagendeerd in het portefeuillehoudersoverleg CERT. Het blijkt moeilijk om het belang van het Metropoolorkest voor de eigen gemeente te definiëren.

Wonen:

Gemeenten en corporaties maken lokale prestatieafspraken benadrukt is het belang om regionaal de prestatieafspraken met elkaar af te stemmen.

G&E archief:

G&E archief van ca. 500 m1 wordt op termijn opgeheven en dreigt te worden vernietigd als er geen oplossing komt. Er is geen ruimtevoor dit omvangrijke archief. De Koninklijke Bibliotheek houdt zich niet bezig met opslag van streekedities. Het G&E archief is cultuurhistorisch voor deze streek van betekenis. Aandacht is gevraagd om als gemeenten mee te denken over mogelijke creatieve oplossingen voor de opslag.