voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Locatie
Regiokantoor
Datum
11 juli 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Houd rekening met een mogelijke uitloop van de vergadering (met lunch) tot 13.00 uur.

1. Opening en mededelingen

3. Vaststellen verslag van 13 juni 2019

4. Parafenbesluitenlijst DB (ter tafel)

6. Ontwerp reactie op zienswijzen

De gemeenteraden hebben tot en met 27 juni gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen op de begroting 2020 – 2023 en de bestemming van het resultaat van 2018. Door de gemeente GooiseMeren is geen zienswijze uitgebracht. Van de gemeente Blaricum is de zienswijze niet ontvangen.

 

8. Jaarstukken 2018

De door de accountant geparafeerde jaarstukken en de ondertekende accountantsverklaring worden uit veiligheidsoverweging separaat toegezonden.

9. Bestemming resultaat

Zie voor bestemming resultaat de ontwerpreactie op de zienswijzen (agendapunt 06 onder g). Voor de volledigheid hieronder opgenomen.

10. Stand van zaken behandeling Regionale samenwerkingsagenda

De finale raadsbehandelingen zijn deze avond in de gemeenteraad van Huizen en van Wijdemeren.

Blaricum 25 juni 2019

Hilversum 26 juni 2019

Laren 26 juni 2019

Eemnes 1 juli 2019

Gooise Meren 3 juli 2019

Weesp 3 juli 2019

Huizen 11 juli 2019

Wijdemeren 11 juli 2019

Mondelinge behandeling.

11. Aanpak actualisering van de gemeenschappelijke regeling

Dit punt is vorige vergadering aangehouden.

12. Terugkoppeling gesprek 5 juli met de MRA over de evaluatie MRA.

Mondelinge behandeling

14 Actualiteiten en de rondvraag