Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Crisis? Bel: 0800-2000 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle kinderen en volwassenen die te maken hebben met geweld of mishandeling in de huiselijke kring. De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren hebben een gezamenlijk regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).
De naam van dit AMHK is Veilig Thuis.

Samenhang in aanpak

Met de komst van het regionale AMHK komt er één meldpunt voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorheen waren dat twee aparte instellingen, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Met de komst van Veilig Thuis komt er meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Taken Veilig Thuis

Veilig Thuis adviseert, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Veilig Thuis werkt nauw samen met de drie gemeentelijke uitvoeringsdiensten in de regio, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en het regionale Veiligheidshuis. De inzet van Veilig Thuis is kortdurend; er vindt zo spoedig mogelijk overdracht plaats naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst, die voortbouwt op het advies van Veilig Thuis.

Bereikbaarheid en communicatie

Veilig Thuis is gevestigd in het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum. Het is 24/7 bereikbaar via het gratis landelijk telefoonnummer 0800-2000. De bereikbaarheid buiten kantoortijden wordt verzorgd door de crisisdienst van de gecertificeerde instelling (voorheen Bureau jeugdzorg Noord-Holland). De introductie van Veilig Thuis en het nieuwe gratis telefoonnummer wordt landelijk ondersteund door de campagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’. Deze campagne roept betrokkenen - slachtoffers, plegers of omstanders – op, om bij (vermoedens van) geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken.

Uw klacht, uw privacy en dossierinzage

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het wel eens gebeuren dat de dienstverlening niet verloopt zoals u verwacht. Is dit het geval, wilt u ons dat dan laten weten?
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is bij de Regio Gooi en Vechtstreek ondergebracht. In de brochure 'Uw klacht, uw privacy en dossierinzage' kunt u lezen hoe u uw klacht aan ons kenbaar kunt maken. Zo kan Veilig Thuis blijven werken aan het verbeteren van haar dienstverlening.
In dezelfde brochure wordt u op de hoogte gebracht over uw rechten ten aanzien van de gegevens in uw dossier. Zo heeft u recht op inzage in uw dossier, op een kopie van uw dossier, om een correctie aan te laten brengen en kunt u verzoeken om het dossier te laten vernietigen.

Inzage dossier

Veilig Thuis legt bij de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens vast. U heeft het recht inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die over u zijn vastgelegd (‘dossierinzage’). Veilig Thuis heeft vier weken de tijd om te voldoen aan uw verzoek. 

Op grond van de wet kan de leidinggevende van Veilig Thuis het recht op inzage beperken of weigeren indien bij inzage de privacy van derden geschaad zou kunnen worden of indien de veiligheid van betrokkenen in gevaar zou kunnen komen. In dat geval ontvangt u daarover een gemotiveerde beslissing van de leidinggevende van Veilig Thuis. 

U kunt daarvoor gebruik maken van dit formulier

akjAKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle cliënten van Veilig Thuis hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting. Onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Veilig Thuis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek over uw klacht met Veilig Thuis.

Zo bereikt u het AKJ
  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Oproep Regioplan om mee te doen aan een onderzoek over het doen van aangifte van zedenmisdrijven​

regioplanSlachtoffer van (online) seksueel overschrijdend gedrag of seksueel geweld? Laat je stem horen!
Ben jij op volwassen leeftijd (18 jaar of ouder) tegen je zin in betast of gezoend, gedwongen seksuele handelingen te verrichten (aangerand) of verkracht? Of heb je te maken gehad met online seksueel overschrijdend gedrag zoals het verspreiden van seksueel getinte foto’s of video’s via mobiele telefoons of social media? Dan willen we jou graag voor een onderzoek interviewen.

Met ons onderzoek willen we erachter komen wat de motieven van slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag zijn om wel of geen aangifte te doen en hulp te zoeken. Door mee te werken aan dit interview help je mee het beleid te verbeteren en slachtoffers een betere positie te geven.

Je kunt je aanmelden voor een (anoniem) telefonisch interview door een e-mail te sturen naar: zedenmisdrijven@regioplan.nl Natuurlijk kun je hier ook terecht voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek. Als je liever wilt dat we telefonisch contact met je opnemen, kun je je via onze website aanmelden: www.regioplan.nl/zedenmisdrijven