voor inwoners, met gemeenten

Er is nog steeds een grote toestroom van asielzoekers in Nederland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en kan nieuwe asielzoekers geen plek bieden omdat de reguliere opvangplekken in asielzoekerscentra (azc’s) vol zitten. Ook omdat asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten wachten omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. Gemeenten worden gevraagd om bij te springen en waar mogelijk (crisis)noodopvangplekken aan te bieden.

Gemeenten hebben ook een opgave om opvang te bieden aan vluchtelingen uit de Oekraïne – zij hoeven geen asielprocedure te doorlopen en zijn in Nederland op een tijdelijke titel.

Rol regio GV

Gemeenten hebben een wettelijke taak om huisvesting te bieden aan statushouders. Dit zijn vluchtelingen die de hele asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. De regiogemeenten lukt het in het algemeen statushouders zo snel en goed mogelijk te huisvesten. De Regio houdt een vinger aan de pols bij de taakstelling voor statushouders.

De Regio Gooi en Vechtstreek coördineert in opdracht van gemeenten de samenwerking bij het realiseren van tijdelijke (crisis)noodopvangplekken voor asielzoekers en voor vluchtelingen uit de Oekraïne. We monitoren de resultaten en stemmen onderling af om tot passende oplossingen te komen.

Opgave per regio

In dit dashboard van de provincie Noord-Holland ziet u wat de opgave is van de regio Gooi en Vechtstreek en wat er op dit moment is gerealiseerd.

De komende tijd zal iedere gemeente voor zich de afweging moeten maken op welke wijze uitvoering gegeven gaat worden aan de Spreidingswet en op welke wijze de al bestaande opvangplekken eventueel alsnog duurzaam gemaakt kunnen worden. De wet ziet toe op realisatie van de opgave binnen twee jaar.

Spreidingswet

Het doel van de Spreidingswet (ofwel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang-voorzieningen) is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over alle provincies en gemeenten.

Op 31 januari 2024 heeft het rijk gepubliceerd dat er landelijk voor de komende twee jaar naar verwachting 96.000 opvangplekken nodig zijn voor asielzoekers. Deze opvangplekken zijn indicatief verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal én de sociaaleconomische score (welvaart) van een gemeente. Door de aantallen van de gemeenten in de provincie bij elkaar op te tellen, ontstaat de provinciale opvangopgave.

Regionale Regietafel Asiel en Oekraïners

Sinds begin vorig jaar werken de portefeuillehouders van de Gooi en Vechtstreek ten aanzien van dit onderwerp samen in de Regionale Regietafel Asiel en Oekraïners. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de eigen lokale (indicatieve) opgave, uitdagingen en besluitvorming. Omdat de opgaven daarnaast zowel provinciaal als regionaal zijn en bovendien vergelijkbaar van aard, stemmen gemeenten hun aanpak op elkaar af in dit overleg. Daarbij trekken we samen op richting andere regio’s, provincie en Rijk.

Meer informatie en downloads
Persvragen

Bent u journalist en heeft u een vraag met een regionaal karakter over de gemeentelijke opvang van vluchtelingen? Stel deze dan aan onze woordvoerder: Manon Erkens-Brouwers, 06-11445511.