voor inwoners, met gemeenten

Bezuinigingen Regio heroverwogen: dienstverlening GAD blijft grotendeels zoals gemeenten het voor de inwoners willen

Publicatiedatum: 9 juli 2021

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek heeft de Regiobegroting 2022-2025 in de vergadering van 8 juli vastgesteld. Het bestuur heeft de voorgestelde bezuinigingen bijgesteld en gezocht naar de gemene deler in de zienswijzen van de gemeenteraden. De gemeenteraden zijn met een brief geïnformeerd over het besluit van het Regiobestuur, de begroting en de zienswijzen van de gemeenten.

De gemeenten hebben het Regiobestuur eerder gevraagd om te bezuinigen en een lagere gemeentelijke bijdrage te realiseren. Hiervoor is een breed maatregelen pakket gepresenteerd. De gemeenteraden van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren hebben in reactie op deze voorstellen zienswijzen ingediend op de Regiobegroting 2022 – 2025. Op twee onderdelen hebben zij gezamenlijk gevraagd om de bezuinigingen bij te stellen: op de Regioconservator en op de dienstverlening van de GAD. Het Regiobestuur zet in, op uitdrukkelijke wens van de betrokken gemeenten, op betere balans tussen de kwaliteit van dienstverlening, de kosten voor gemeenten en de winst voor milieu en maatschappij. Samenvattend: de bezuiniging op de Regioconservator wordt niet doorgevoerd en de dienstverlening van de GAD wordt aangepast.

Regioconservator

De gemeenten hebben met het oog op het belang van de culturele samenwerking binnen de regio gevraagd om de bezuiniging op de Regioconservator niet door te voeren. Er is onvoldoende draagvlak bij de gemeenteraden voor deze bezuiniging.

Kwaliteit dienstverlening GAD

De gemeenteraden zijn bezorgd over de bezuinigingen op de inzameling van het huishoudelijk afval. Men vreest voor een te grote achteruitgang van de kwaliteit van dienstverlening van de GAD en de financiële gevolgen bij de verenigingen van papierinzameling. Verder zijn er zorgen over afvaldumping door verlaging van de frequentie van het ophalen van restafval, tarifering van puin- en bouwafval en het verkorten van de openingstijden van de scheidingsstations.

Het Regiobestuur heeft naar aanleiding van de inbreng van de raden de bezuinigingsvoorstellen bijgesteld. Er is gehoor gegeven aan de wens tot behoud van de huidige openingstijden van de scheidingsstations en de inzamelfrequentie van het huishoudelijk afval wordt aangepast. Zo wordt de inzameling van het restafval verhoogd van driewekelijks naar tweewekelijks en het restafval wordt afwisselend ingezameld met het GFT. In de zomerperiode kunnen inwoners dan wekelijks hun stinkende GFT afval kwijt. Met deze aanpassing komt het Regiobestuur ook tegemoet aan de behoefte om vaker restafval op te halen voor onder meer luiers en incontinentie materialen.

Verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben lange tijd hun bijdrage geleverd aan de inzameling van oud papier en karton. De laatste jaren is de hoeveelheid oud papier en karton enorm gestegen. Ook is het vanwege Arbowetgeving en veiligheidsregels steeds lastiger voor de GAD om vrijwilligers als belader in te zetten. Om te zorgen voor een toekomstbestendige inzameling van oud papier en karton breekt het Regiobestuur nu met de traditie van vrijwillige papierinzameling. Vanwege de financiële impact komt er een overgangsregeling voor de verenigingen voor de duur van 3 jaar. Uitgangspunt is dat de vergoeding in deze periode op het huidige niveau blijft. In deze periode gaat de GAD aan de slag met de verenigingen en gemeenten om te komen tot een alternatieve inzet van de vrijwilligers. Te denken valt aan zwerfafval ruimen, schoonmaken inzamelvoorzieningen, educatie op scholen of inzamelacties organiseren van bijvoorbeeld elektrische apparaten.

De andere bezuinigingen bij de GAD kunnen rekenen op draagvlak onder de gemeenten. Er komt een ophaaltarief per keer, per kuub voor grof huishoudelijk afval en tuinafval en een tarief voor puin- en bouwafval. Met deze tarieven zit de GAD ongeveer op het landelijke gemiddeld niveau. Ook wordt gestopt met de uitgifte van de gratis PMD zakken omdat er voor  inwoners voldoende alternatieven voorhanden zijn.

Met dit pakket aan maatregelen wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de noodzaak tot bezuiniging en anderzijds de dienstverlening zoveel mogelijk in stand gehouden. Meer bezuinigen is niet mogelijk wegens te hoge frictiekosten voor gemeenten en is ook niet gewenst wegens te grote achteruitgang in de kwaliteit van dienstverlening voor de inwoners.

De complete brief met de reactie op de zienswijzen van gemeenten is hier te lezen.

Meer nieuws

Al het nieuws