voor inwoners, met gemeenten

Gegarandeerde zorg voor inwoners met psychosociale kwetsbaarheden

Publicatiedatum: 31 januari 2023

De zeven regiogemeenten hebben samen met Arkin/Jellinek, GGz Centraal, Leger des Heils en Kwintes de zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid voor de komende vier jaar zeker gesteld (met de mogelijkheid om dit tot maximaal acht jaar te verlengen). Het gaat specifiek om de dienstverlening binnen Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang, Respijtzorg, Verslavingszorg en de Geestelijke gezondheidszorg.
Gemeenten hebben eind 2021 het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang “Herstel de verbinding” 2022 -2025 vastgesteld. In dit beleidsplan is onder meer afgesproken welke voorzieningen gewenst en noodzakelijk zijn voor deze groep inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek.

Gerben van Voorden, bestuurlijk trekker programma Bescherming en Opvang: ‘Onze regio heeft in 2021 het beleidsplan Bescherming en Opvang vastgesteld. Een mooi plan met enorme ambities. Ik ben blij dat na een zorgvuldig traject de aanbesteding is afgerond. Samen met onze partners gaan we het beleid nu verder vormgeven, zodat we ook de komende jaren de juiste bescherming en opvang kunnen bieden aan onze inwoners die dat nodig hebben.’

Zorg en voorzieningen nóg beter

Een aantal voorzieningen, zoals de GGz Mantelzorg, is nieuw. Daarnaast komt de Respijtvoorziening (hier kunnen inwoners werken aan hun herstel) structureel beschikbaar zodat inwoners met psychische kwetsbaarheden ook de komende jaren hiervan gebruik kunnen maken. Ook zijn er kwalitatieve verbeteringen in de bestaande voorzieningen doorgevoerd. Het realiseren van intensieve 24-uurszorg bij de inwoner thuis is hier een voorbeeld van.

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de inkoop, namens de gemeenten, uitgevoerd binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 – 2025. Er is input en advies gevraagd van inwoners die gebruik maken van de voorzieningen, aan gemeentelijke uitvoeringsdiensten en Wmo-adviesraden.

Ineke van Hooff, bestuurder Kwintes: ‘We kijken er naar uit om met de partners verder te bouwen aan herstelgerichte bescherming en opvang voor de inwoners van de Gooi en Vechtstreek. Onder meer door inwoners beschermd thuis te laten wonen.’

Meer nieuws

Al het nieuws