voor inwoners, met gemeenten

Gescheiden PMD inzameling thuis blijft voorlopig

Publicatiedatum: 17 december 2021

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek heeft besloten om de manier van afvalinzameling van huishoudelijk restafval en PMD niet te wijzigen. Gescheiden afvalinzameling  van PMD wordt door de inwoners van Gooi en Vechtstreek thuis (bronscheiding) tot in ieder geval 1 juli 2026 gedaan. In 2024 wordt opnieuw de afweging voorbereid om over te gaan op nascheiding van PMD of om bronscheiding voort te zetten. Inwoners worden in deze periode  via een peiling gevraagd hun mening te geven over bron- of nascheiding. De uitkomsten hiervan worden  meegenomen in de nieuwe besluitvorming.

De afweging om PMD door  bronscheiding te blijven doen is gemaakt op basis van de huidige financiële inzichten en heeft tot doel verdere stijging van de lokale lasten te voorkomen.

Er is een second opinion uitgevoerd op de financiële berekeningen. Daaruit komt naar voren dat stoppen met bronscheiden PMD en overgaan op nascheiden van PMD  € 4,8 – € 7,2 miljoen extra kost in de periode tot 1 juli 2026. Deze meerkosten uit het second opinion onderzoek zijn vergelijkbaar met de eerder berekende meerkosten.

Voor de zomer hebben de gemeenteraden van Gooi en Vechtstreek hun zienswijzen gegeven op de wijze van inzameling van PMD. Dat heeft geleid tot het uitvoeren van de second opinion om meer zekerheid te hebben over het kostenaspect. Ook is er op verzoek van de raden een inloopspreekuur georganiseerd. ‘Het algemeen bestuur heeft de zienswijzen en de overwegingen die spelen in de raden op dit onderwerp zorgvuldig besproken en afgewogen. De financiële consequenties hebben uiteindelijk de doorslag gegeven voor dit besluit,’ aldus Bert Rebel, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid en lid van het algemeen bestuur.

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft onlangs een motie aangenomen waarin zij het college oproept bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen op een besluit tot stopzetting van de aparte PMD inzameling per 1 juli 2023. In de overige gemeenteraden is hierover niet gesproken. Het algemeen bestuur heeft eveneens besloten het PMD-contract gelijk te trekken met de overeenkomst voor restafval zodat bij het beëindigen van de huidige overeenkomst er opnieuw een afweging gemaakt kan worden over de wijze van PMD inzameling. De transitie naar een circulaire economie heeft ook invloed op de verwerking van afvalstoffen. Het is daarom belangrijk te kunnen inzetten op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het gelijk trekken van de contracten restafval en PMD maakt flexibeler om in de toekomst andere systeemkeuzes te kunnen maken.

Meer nieuws

Al het nieuws