voor inwoners, met gemeenten

In 2030 regionale zonne- en windenergie genoeg voor stroomverbruik huishoudens

Publicatiedatum: 22 april 2020

De energieregio Noord-Holland Zuid, waar Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, verwacht dat bijna vier keer zoveel duurzame energie opgewekt kan worden in 2030. In Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens* in de regio. Waar en hoe deze energie opgewekt kan worden staat in de vandaag gepubliceerde conceptversie van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES).

In Gooi en Vechtstreek zijn 10 zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van windturbines of zonnepanelen. Het gaat vaak om de randen van stedelijke gebieden en gebieden langs weg- en waterwegen. Naast deze zoekgebieden zijn zonnepanelen boven parkeerplaatsen en op grote daken kansrijk. Bert Rebel, portefeuillehouder Energietransitie in Gooi en Vechtstreek: “Ik ben trots op onze bijdrage aan de RES. In het bijzonder omdat we het behoud van natuur- en cultuurlandschap kunnen combineren met grootschalige energieopwekking in de regio. Aanvullend zetten we ook in op energiebesparing.”

De zoekgebieden

Het aanbod van de regio Gooi en Vechtstreek is opgebouwd uit de volgende zoekgebieden:

  1. A1 Muiden. De A1 ter hoogte van Muiden biedt mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op zowel geluidsschermen als in de berm.
  2. Mogelijkheden kunnen verkend worden voor de opwek van windenergie in de Bloemendalerpolder in Weesp.
  3. Spoordriehoek Weesp. Het gebied tussen de spoordriehoek bij Weesp leent zich mogelijk voor de opwek van zonne-energie.
  4. Ten zuiden van Weesp is een zoekgebied voor windenergie gedefinieerd. Gezien dit een weidevogelkerngebied is zal ook hier nadere verkenning in overleg met provincie en natuurorganisaties moeten plaatsvinden. Het gebied behoort tevens tot de Stelling van Amsterdam, Unesco-Werelderfgoed. Ook grenst het gebied aan een zoekgebied van Amsterdam, waardoor eventuele ontwikkeling in samenhang zal worden bezien.
  5. Het Randmeer is aangewezen als experimenteergebied voor wind- en zonne-energie, waarbij naast opwek ook gestreefd wordt naar het verbeteren van de biodiversiteit.
  6. Stichtse Brug. De strook ten oosten van de Stichtse Brug is aangemerkt als zoekgebied voor windenergie op land.
  7. Ten oosten van Anna’s Hoeve. Ten noorden van Hilversum is een zoekgebied voor de opwek van zonne-energie gedefinieerd.
  8. De A27 ter hoogte van Hilversum biedt mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op zowel geluidsschermen als in de berm.
  9. A27, afslag 33 Hilversum. De A27 ter hoogte van de afslag Hilversum is een zoekgebied voor windenergie.
  10. Vliegveld Hilversum. Ten zuiden van Hilversum kunnen op het vliegveldterrein Hilversum de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op land verkend worden.

Eerste stap naar vermindering CO2-uitstoot

De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Het is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot,  zoals afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. 29 Gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid bepalen met elkaar in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar de opwek met bestaande technieken: zonne- en windenergie.

Lokale en regionale bijeenkomsten

Inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en land- en tuinbouw hebben meegedacht over mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Tijdens de bijeenkomsten was vrijwel iedereen het eens over de noodzaak van het verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar duurzame energie. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de natuur en het landschap en de cultuur-historische waarden van de dorpen en steden. Ook zijn er zorgen geuit over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot. Verder is gekeken naar de kosten om de elektriciteitsnetwerken te verzwaren of uit te breiden.

Hoe en waar?
Tijdens de bijeenkomsten gaven de deelnemers op de kaart van de regio aan welke plekken zij geschikt vinden voor grootschalige opwek van duurzame energie. Ook de besturen van gemeenten, provincie en waterschappen hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn.

De komende tijd wordt de concept-RES aangevuld met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Ook gaat het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorrekenen om vast te stellen of alle 30 energieregio’s met elkaar voldoende duurzame energie opwekken. Na de zomer wordt gestart met het participatieproces waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. De voorbereiding op dit proces wordt in gang gezet na de vaststelling van de RES in de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.

 

Meer nieuws

Al het nieuws