voor inwoners, met gemeenten

In gesprek met ouders met kinderen met een beperking die gebruik maken van ondersteuning

Publicatiedatum: 14 mei 2018

Zorg regelen voor een kind betekent dat je iets moet doen waar je helemaal niks van weet. Ondersteuning hierbij van de juiste professional is essentieel. Als ouder moet je namelijk je eigen weg zien te vinden. Dit is lastig in een oerwoud aan aanbieders en onbekende regels. Sturing en ondersteuning zijn noodzakelijk.  Dit bleek tijdens  een dialoogsessie (3 april jl.) voor ouders met kinderen die een beperking hebben en gebruik maken van ondersteuning. In de breedste zin. Kan ondersteuning zijn bij de verzorging, maar ook therapie, logeren of dagbesteding, vervoer, etc.

Ervaringen

Ouders hebben de ervaring dat er vele wisselingen zijn geweest van consulenten. Inmiddels is dit stabiel. Maatwerk wordt belangrijk gevonden. Organisaties zouden mee kunnen helpen denken en zoeken naar welke vorm van zorg passend is. Er moet vaak zelf een weg worden gevonden in de informatie en bij het overstappen naar ene andere zorgaanbieder. Dit gaat niet altijd even gemakkelijk. Ondersteuning hierbij is gewenst.

Kieszo.nl

Het platform Kieszo.nl wordt nuttig gevonden. Alleen het is nog niet heel bekendheid. De Regio kan hier meer bekendheid aan geven. Een toegevoegde waarde van het platform is dat er ook op specialisaties en activiteiten gezocht kan worden.

Zorgplannen

Er heerst tevredenheid over de zorgplannen, de betrokkenheid van ouders hierbij en de wijze waarop er uitvoering aan gegeven wordt. Een grote kanttekening hierbij is dat de praktijk soms anders loopt dan eerder gesteld is in de zorgplannen. Hier moet flexibel mee omgegaan worden.

Kwaliteit

De kwaliteit is wordt goed ervaren. De professionals zijn betrokken en leveren kwaliteit. Belangrijk is dat organisaties weten waar ze goed in zijn en welke zorgvraag niet bij hen past. Ouders zouden graag zien dat organisaties durven te zeggen dat hen iets niet lukt, zodat gezamenlijk gezocht kan worden naar een alternatief.

Vervolg

De input van de inwoners wordt meegenomen bij de herbeoordeling of de huidige contracten voldoende richting geven aan zorgaanbieders om uitvoering te kunnen geven aan het beleid maatschappelijke ondersteuning van Regio Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws