voor inwoners, met gemeenten

Inwoners verkennen opties voor zonne- en windenergie

Publicatiedatum: 9 maart 2020

In de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden met elkaar de mogelijkheden van zonne- en windenergie in Gooi en Vechtstreek verkend. Dit is gedaan aan de hand van energiescenario’s: presentaties van waar en in welke vorm grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk is.

De uitkomsten worden verwerkt in de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid, waar Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt. Er zijn in Nederland 30 energieregio’s die ieder een regionale energiestrategie opstellen als bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Elf bijeenkomsten

De deelnemers kregen zowel voor zonne- als windenergie suggesties aangereikt. Dit werd gedaan aan de hand van drie scenario’s: Iedereen doet mee, Stedelijk als ruggengraat en Nieuwe Energielandschap. Onderwerpen en vragen die aan bod kwamen waren: als u kiest voor zonnepanelen, waar wilt u die dan het liefst: langs een spoorlijn, op daken van bedrijven of op het water? Als er windmolens komen in onze regio, waar kunnen deze dan het beste staan: langs water, spoorlijnen of op bedrijventerreinen? En onder welke voorwaarden?

Voorkeur voor zon in gebouwde omgeving

Het opwekken van energie met zonnepanelen werd zeer positief gewaardeerd. En dan bij voorkeur in de gebouwde omgeving zoals op bedrijfsdaken, boven parkeerterreinen, langs (spoor)wegen en op geluidsschermen. Windturbines en zonnevelden werden in mindere mate als optie gezien, mede door de grote cultuurhistorische waarde en vele natuur in de regio. Vragen die ook aan de orde kwamen waren: van wie is straks dat zonnepark of de windturbine? En hoe zorg je ervoor dat de inwoners uit Gooi en Vechtstreek mede-eigenaar kunnen worden en er financieel voordeel van hebben?

De vervolgstappen

Nadat alle RES conceptversies zijn doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt na de zomer begonnen met de volgende stap in het proces. Dan wordt in de gedefinieerde zoekgebieden, in samenspraak met o.a. inwoners , concreet gezocht naar locaties in de regio om grootschalig duurzame energie op te wekken. Eind 2021 resulteert dit in een definitieve Regionale Energiestrategie. Na 2021 wordt de strategie iedere twee jaar heroverwogen op basis van nieuwe inzichten.

De verslagen van de bijeenkomsten en meer informatie over de Regionale Energiestrategie en het proces zijn te vinden op: www.energieregionhz.nl

Meer nieuws

Al het nieuws