voor inwoners, met gemeenten

Na fusie Weesp-Amsterdam wordt dienstverlening door Regio Gooi en Vechtstreek voor inwoners Weesp grotendeels voortgezet

Publicatiedatum: 10 november 2020

De fusiebesprekingen tussen Weesp-Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben ertoe geleid dat een groot deel van de dienstverlening voor de inwoners van Weesp vanuit de Regio wordt voortgezet na de fusiedatum in 2022.

De besturen van Weesp, Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek bereiden momenteel een gezamenlijke overeenkomst voor. Hierin wordt vastgelegd welke diensten de Regio blijft leveren aan de inwoners van Weesp na de fusiedatum. Het gaat om de GAD (de grond-en afvalstoffendienst), Jeugd en Gezin (Consultatiebureau en het Regionaal Bureau Leerlingzaken) en het doelgroepenvervoer (wmo- en leerlingenvervoer).

Het belang van de inwoners van Weesp staat hierin centraal. Zo is al afgesproken dat voor Weespers die al een individuele voorziening (zorgindicatie) hebben, deze zorg ook na 1 januari 2022 wordt aangeboden via de zorgaanbieders van de Regio Gooi en Vechtstreek. Nieuwe cliënten of indicaties die na de fusiedatum worden gesteld, maken gebruik van de voorzieningen van de gemeente Amsterdam en haar partners. Op deze manier is zorgcontinuïteit gegarandeerd en is er tijd om zorgvuldig en geleidelijk maatwerk te leveren voor de inwoners van Weesp met een ondersteuningsvraag.

Burgemeester van Weesp Bas Jan van Bochove: “Ik vind het belangrijk dat deze zaken voor Weespers na de fusie goed geregeld zijn en dat hier geen onduidelijkheden over bestaan. Ik ben erg tevreden met de vruchtbare samenwerking tussen de Regio, Amsterdam en Weesp. Ik ben ervan overtuigd dat we dit in gezamenlijkheid goed regelen voor onze inwoners.”

Er zijn goede afspraken gemaakt met de betrokken besturen over de vergoeding door Amsterdam van de kosten van uittreding van Weesp voor de Regio. Een aantal taken die door de fusie verplicht overgaan naar Amsterdam, bijvoorbeeld de GGD, leveren voor de Regio frictiekosten op. Als uitgangspunt is vastgelegd dat overige deelnemende regiogemeenten hierdoor niet geconfronteerd worden met kostenverhogingen.

Meer nieuws

Al het nieuws