voor inwoners, met gemeenten

Gooi en Vechtstreek zet extra in op regionale aanpak knelpunten jeugdbescherming

Publicatiedatum: 6 juli 2021

In het najaar van 2019 hebben de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Veiligheid en Justitie in het rapport en signalement met de titel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd respectievelijk Jeugdbeschermingsketen in gevaar geoordeeld dat de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering in Nederland werd uitgevoerd niet acceptabel was. De afgelopen anderhalf jaar hebben de inspecties de voortgang gevolgd en vervolgonderzoek gedaan. Ze hebben gekeken of kinderen tijdig een jeugdbeschermer, gedragen koers en passende hulp hebben. De Inspectie blijft ontevreden over de voortgang. Daarom stellen zij de instellingen in verschillende regio’s  (waaronder Noord Holland) onder verscherpt toezicht voor de periode van 6 maanden.

De Regio Gooi en Vechtstreek maakt met acht andere jeugdhulpregio’s  en daarmee een veelvoud aan gemeenten, onderdeel uit van Noord Holland. Geert-Jan Hendriks, voorzitter regionaal portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Onderwijs: ‘We herkennen en ervaren het gevoel van urgentie dat de inspectie schetst. Wachtlijsten bij zorginstellingen, geen passende zorg kunnen bieden, afbouw van plekken: het is een dun en kwetsbaar lijntje. Een goed werkende jeugdbeschermingsketen en tijdig passende hulp voor de gezinnen en jeugdigen die het betreft is van groot belang. Dit rapport is voor ons aanleiding om onze regionale inspanningen- om knelpunten in de keten zo veel als mogelijk op te lossen- te intensiveren. ’

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek vinden het wel een gemiste kans en ook geen recht doen aan onze inspanningen,  dat er beperkt wordt ingegaan op de bevindingen per regio. Hierdoor herkennen wij het beeld dat uit het rapport naar voren komt, slechts gedeeltelijk. Door alle regio’s samen te voegen, waar De Jeugd en Gezinsbeschermers werken , wordt voorbij gegaan aan de verschillen per regio en gemeente in zowel positieve als negatieve zin. Hierdoor ontbreekt een genuanceerd  beeld van wat waar gebeurt en op welke schaal. DJGB heeft bijvoorbeeld een apart team dat voor Gooi en Vechtstreek werkt. Daarnaast zijn ook Leger des Heils en William Schrikker Groep bij ons actief. Wij hebben met deze drie Gecertificeerde Instellingen afgesproken om gezamenlijk het juiste, genuanceerde regionale beeld en de daarbij reeds getroffen en nog te treffen maatregelen uit te werken in een regionaal rapport en hier ook waar nodig gezamenlijk een toelichting op te geven in een themasessie voor onze raadsleden.’ aldus Hendriks.

De afgelopen jaren zijn er binnen de regio Gooi en Vechtstreek verschillende concrete stappen gezet die de samenwerking binnen de jeugdbeschermingsketen hebben verbeterd. Zo is er in deze regio op dit moment geen wachtlijst voor de jeugdbescherming. Daardoor weten ouders en kinderen eerder waar ze aan toe zijn. De aanbieders en de regio Gooi en Vechtstreek zetten daarbij

Informatiebrief Inspectierapport Jeugdbescherming

Meer nieuws

Al het nieuws