voor inwoners, met gemeenten

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid vastgesteld

Publicatiedatum: 12 juli 2021

Gooi en Vechtstreek wil duurzame energieopwek via zon

De gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek, als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid. De RES is overal vastgesteld, vaak met een motie of een amendement. Vandaag wordt de RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Een eerste stap om verder te bouwen aan een energieneutrale regio.

De RES is één van de resultaten van het landelijk Klimaatakkoord van 2019. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 230 GWh aan duurzame energie in 2030 wil opwekken. Voor de hele energieregio Noord-Holland Zuid is dat 2,7 Twh. In de afgelopen twee jaar heeft de regio onderzocht waar en hoe het beste grootschalige duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Daarnaast is ook bekeken welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan.

Besluitvorming gemeenten

In de RES van de Gooi en Vechtstreek ligt de focus op zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Er zijn geen concrete plannen voor windturbines. Bij de vaststelling hebben de raden een aantal moties en/of amendementen ingediend. Naast moties en/of amendementen die betrekking hebben op een specifiek onderdeel binnen een gemeente, wordt aandacht gevraagd voor het goed afstemmen van de zoekgebieden in de regio, inzetten op lokaal eigendom, het betrekken van inwoners bij de verdere uitwerking en het toepassen van nieuwe technieken. Een overzicht van alle moties en amendementen is te vinden op de website Noord-Holland Zuid.

Energieprojecten

Na de zomerperiode wordt een uitvoeringsplan voor de RES opgesteld en kunnen de plannen uit de RES in de komende jaren worden uitgewerkt naar concrete energieprojecten. Dit wordt gedaan met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeenten lokaal verder in gesprek gaan met lokale energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen.

De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd, rekening houdend met nieuwe inzichten en innovatieve ontwikkelingen.

Meer nieuws

Al het nieuws