voor inwoners, met gemeenten

Samenwerking energietransitie Gooi en Vechtstreek komt op stoom

Publicatiedatum: 9 maart 2018

Op 8 maart zijn de partners van de Regionale Energiestrategie ‘Samen op Pad’ bijeen geweest. Deze bijeenkomst was om vervolgafspraken te maken over hoe de samenwerking nader vorm te geven en het opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma energietransitie.

Van strategie naar uitvoering

De bijeenkomst was het vervolg op de Regionale Energieconferentie van 24 november vorig jaar. Tijdens die bijeenkomst is de Regionale Energiestrategie – ‘Samen op Pad’ door regiogemeenten, netbeheerders, waterschap, woningcorporaties, energiecoörporaties, huurdersverenigingen en Regio Gooi en Vechtstreek ondertekend.

Een aantal stappen zijn 8 maart gezet. Zo gaat een regionaal energietransitieteam, met vertegenwoordigers van alle partners,  aan de slag om een regionaal uitvoeringsprogramma op te stellen. De eerste stap is het gezamenlijk ontwikkelen van een ‘warmtekansenkaart’ voor de regio. Hierbij worden onder andere de warmtemogelijkheden en onderhoudsplanningen (zowel onder- als bovengronds) van de hele regio in kaart gebracht. Ook is het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad benoemd als hoge prioriteit. Het leren van andere regio’s en wijkaanpakken in den lande komt ook op de agenda.

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de Regionale Energiestrategie ook bestuurlijk geborgd blijft, is een bestuurlijk overleg energietransitie opgezet. Zowel provincie NH als de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO), beiden aanwezig bij het overleg,  waren lovend over de vorderingen in de regio. Daarbij werd aangegeven graag te willen samenwerken met de Regio. Komende maanden wordt besproken hoe dit vorm te geven.

Ambitie

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio. Alle in de regio benodigde energie wordt dan  duurzaam  opgewekt. Het is onze stip op de horizon waarbij we ons in eerste instantie richten op de gebouwde omgeving. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele gebouwde omgeving inclusief ondergrond moet worden getransformeerd. Het gaat om duizenden woningen per jaar.

Meer nieuws

Al het nieuws