voor inwoners, met gemeenten

Urgente thema’s vanuit de Regio voor coalitieakkoord provincie Noord-Holland

Publicatiedatum: 23 maart 2023

De bestuurlijk trekkers van de samenwerking met provincie Noord-Holland (Hugo Bellaart, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Mobiliteit en Gert Zagt, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economie & Innovatie) hebben namens de regiogemeenten een appel gedaan op de formateur, informateur en formerende partijen om aandacht te vragen voor de urgente thema’s die spelen binnen de Gooi en Vechtstreek. Voorafgaand aan de coalitie-onderhandelingen is een brief gestuurd aan de provincie Noord-Holland waarin de Regio voor de komende periode de hulp én de samenwerking van de provincie Noord-Holland vraagt. De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt de provincie nadrukkelijk om hulp en versterking van de samenwerking bij drie belangrijke thema’s: landschap & natuur, economie en mobiliteit.

Er zijn ook brieven gestuurd naar het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en naar de provincies Flevoland en Utrecht waar voorafgaand aan het vormen van de plannen en in de coalitieakkoorden eveneens proactief meegeven wordt waarop de Regio Gooi en Vechtstreek de komende periode de samenwerking en inzet vraagt.

Het Gooi en de Vechtstreek kenmerkt zich als uniek landschappelijk gebied tussen vier grote steden. Bossen, heides, plassen en meren zijn ‘de longen’ van het verstedelijkte gebied om ons heen en een mooi recreatiegebied voor de eigen inwoners én voor inwoners uit de steden om het gebied heen. De provincie Noord-Holland wordt gevraagd deze kwaliteit (verder) te ondersteunen via inzet op beheer en onderhoudsgelden, recreatie en de ontwikkeling van herkenbare ‘landingsplekken’ in de regio om met deelmobiliteit de recreatiegebieden en culturele trekpleisters te kunnen bezoeken.

De andere unieke kwaliteit is het economisch profiel van de Media. Gooi en Vechtstreek is creatief en eigenzinnig: als hart van de mediavalley biedt het Nederland een sprankelende economische kans van internationale betekenis. De mediaketen biedt in brede zin werk op alle niveaus, gecombineerd met onderwijs plus huidige campusontwikkeling. De provincie wordt o.a. gevraagd om de verdere ontwikkeling van deze sector en specifiek een High Tech Mediacampus verder te ondersteunen.

Goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van de kwaliteiten natuur & landschap en economische ontwikkeling. Daarnaast is het een urgente opgave voor behoud van de leefbaarheid in de regio op de langere termijn. Speerpunten waarvoor aandacht en inzet wordt gevraagd aan de provincies zijn de verdere ontwikkeling van de knooppunten, het bereikbaar houden van onze regio via A1, A27 en Gooilijn, de ketenreis en deelmobiliteit binnen de regio zelf. De Regio vraagt voor deze periode met name inzet op de dienstregeling op de Gooilijn en ontwikkeling van knooppunten Hilversum, Hilversum Sportpark, Bussum Zuid, Crailo en Muiden P+R. Daarnaast wordt ingezet op het blijven agenderen van de bereikbaarheid van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Flevoland en van de A1 tussen knooppunt Eemnes en Muiderberg. Voor de A1 specifiek wordt gewerkt aan het verkrijgen van financiële middelen door het Rijk voor verbetermaatregelen van de op- en afritten. Verder wordt gevraagd om de gezamenlijke lobby voor een ondergrondse variant van een IJmeerverbinding voort te blijven zetten en zo natuur, landschap en recreatie met daarin ook de UNESCO Stelling van Amsterdam in het IJmeer te ontzien.

Meer nieuws

Al het nieuws