voor inwoners, met gemeenten
Minister Hugo de Jonge, gedeputeerde Esther Rommel (provincie Noord-Holland), gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland), burgemeester Ellen van Selm van gastgemeente Purmerend en de wethouders van de gemeenten in de MRA die de Woondeal MRA hebben ondertekend (foto: Michiel Wijnbergh)

Woondeal met Rijk: steun voor regiogemeenten

Publicatiedatum: 15 maart 2023

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA; waaronder de gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen. Tot en met 2030 moeten er in de MRA ruim 170.000 woningen bijkomen, waarvan twee derde in het betaalbare segment. De ongeveer 7000 woningen in het Gooi en de Vechtstreek, die de regiogemeenten met de provincie NH en de woningcorporaties zijn overeenkomen te bouwen tot 2030, zijn onderdeel van deze Woondeal.

Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) sluit in het hele land Woondeals. De afspraken zijn wederkerig en er is vastgelegd dat het Rijk zich gaat inzetten voor het wegnemen van knelpunten voor woningbouw, zoals klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en luchtkwaliteit.

De afspraken in de MRA Woondeal komen overeen met de afspraken die de gemeenten al in 2021 hebben gemaakt met de provincie NH en de woningcorporaties in het Regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek. Daarin zijn zij met elkaar overeengekomen bijna 7.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2030. Voor de regiogemeenten bestaat de basis voor de Woondeal daarmee uit de woningbouwplannen zoals zij die in de monitor plancapaciteit van de provincie Noord-Holland zelf hebben vastgelegd en regionaal hebben afgestemd in de 50+ lijst regio Gooi en Vechtstreek (2022).

Deze nieuwe Woondeal MRA, die vandaag werd ondertekend, vervangt de Woondeal van 2019 en is gericht op een langdurige samenwerking om de woningbouwopgave voortvarend aan te pakken. Bestuurlijk vertegenwoordiger Bouwen en Wonen in de MRA, namens Gooi en Vechtstreek Karin Walters (gemeente Hilversum):

‘’We hebben in onze regio mooie bouwplannen op stapel staan. Met hulp van het rijk hopen we nu dat belemmeringen rond bijvoorbeeld stikstof en mobiliteit weggenomen kunnen worden. Onze inwoners zitten immers te wachten op nieuwe en voor hen betaalbare woningen.’’

Veel van de grote locaties in de MRA hebben in de afgelopen jaren al een financiële bijdrage van het Rijk gekregen via de Woningbouwimpuls of MIRT-middelen. De MRA heeft ook in de randvoorwaarden benadrukt dat er meer middelen nodig zijn om alle betaalbaarheidsdoelstellingen te halen. De gemeenten In Gooi en Vecht hopen met deze Woondeal op steun voor hun gezamenlijke woningbouwdoelstellingen.

Afbeelding PB Woondeal MRA

Meer nieuws

Al het nieuws