voor inwoners, met gemeenten

Zo thuis mogelijk opgroeien

Publicatiedatum: 25 september 2019

Het liefst willen we dat jeugdigen thuis of in hun eigen omgeving op kunnen groeien. Lukt dit niet dan wordt een zo passend mogelijke plek voor ze geboden, bij voorkeur in een gezinsvorm als dit mogelijk is. Hoe kun je er voor zorgen dat kinderen en jongeren zo thuis mogelijk opgroeien?

Vanuit de regiogemeenten is begin dit jaar een innovatiebudget beschikbaar gesteld om innovatieve plannen te stimuleren die bijdragen aan het thuis of zo thuis mogelijk laten opgroeien van onze jeugdigen. Er zijn door jeugdhulpaanbieders verschillende plannen ingediend. Een groep vertegenwoordigers vanuit gemeenten, Veilig Thuis, Consultatie en Advies team en de gecertificeerde instellingen hebben vervolgens twee plannen gekozen om te honoreren:

  1. Altijd betrokken, zoveel als nodig
  2. Gezamenlijke toegang pleegzorg

De plannen zijn op 23 september jl. tijdens de kick-off innovatiejeugd ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ toegelicht.

Altijd betrokken, zoveel als nodig

Bij kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinssituatie (thuis, pleegzorg of gezinshuis) kan het soms mis dreigen te lopen. We willen een uithuisplaatsing of plaatsing in een instelling zoveel als mogelijk voorkomen. Hiervoor wordt, vanuit een multidisciplinaire aanpak, ambulante hulp ingezet met de mogelijkheid om gebruik te maken van respijtzorg binnen een orthopedagogische setting. Door de inzet van respijtzorg krijgen het kind/de jongere en het gezin de ruimte om even op adem te komen. De doelgroep van het project zijn kinderen en jongeren met verschillende leeftijden en problematieken (psychiatrie, ASS, LVB) die thuis verblijven of in een pleeggezin of gezinshuis. Dit project is een samenwerking tussen het Leger des Heils, Spirit en de Bascule. De respijtzorg plekken zijn beschikbaar gesteld bij het Leger des Heils. Deze maand gaat de pilot nog van start.

Gezamenlijke toegang pleegzorg

Er wordt een pilot opgezet waarbij er een aanmeldpunt komt voor kinderen en jongeren die aangemeld worden voor pleegzorg. Met deze toegang willen we werken aan een betere matching tussen pleegkind en pleegouder. Door een betere matching kan de kans op breakdown (uitval bij pleegouders) worden voorkomen en wordt een efficiëntere werkwijze ingericht. De komende periode wordt gewerkt aan het voorbereiden van een gezamenlijk toegang. Samen met de betrokken pleegzorgorganisaties – Spirit, Youké, William Schrikker Pleegzorg, Leger des Heils en Vitree – wordt uitgewerkt hoe dit er in de praktijk uit moet komen te zien en wordt een aanpak en tijdspad bepaald.  De samenwerking en inzet voor dit gezamenlijke aanmeldpunt is met de pleegzorgaanbieders bekrachtigd door een intentieverklaring te ondertekenen.

Deze twee plannen zijn onderdeel van een transformatieplan en actieprogramma, met als doel om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. We zetten ons – samen met alle partners – in om dit te realiseren. We zijn samen verantwoordelijk hiervoor. Als gemeenten, jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Huisartsen, enzovoorts, maar ook als goede buur, familie en vrienden. Het is van groot belang dat we allemaal ons steentje bijdragen en samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren thuis, of zo thuis mogelijk, gezond en veilig op kunnen groeien.

Meer nieuws

Al het nieuws