Privacyverklaring Cameratoezicht

voor inwoners, met gemeenten

Privacyverklaring cameratoezicht Burgemeester de Bordesstraat buitenzijde pand

Datum van laatste wijziging: 20 juli 2023

Inleiding

Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio) maakt gebruik van cameratoezicht met 16 camera’s rondom haar pand aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 ter beveiliging van eigendommen en medewerkers en om bewijs te verzamelen bij incidenten en calamiteiten. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Om het recht op privacy van bezoekers te waarborgen gaat de Regio zorgvuldig en vertrouwelijk om met hun persoonsgegevens. Gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doelen die we met het cameratoezicht hebben gesteld te bereiken, verwerken wij video-opnamen van bezoekers van het pand en van mensen die zich rondom het gebouw bevinden. Deze video-opnamen zijn voorzien van informatie over het tijdstip en de datum waarop de beelden zijn gemaakt.

We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is om de geformuleerde doelen te bereiken. Het proces van het cameratoezicht is zo ingericht dat aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kijkhoek van de camera’s is beperkt tot een duidelijk afgebakend gebied; Aan de zijde van de Brinklaan vormen de bloembakken de afbakening tussen gebied dat wel en niet wordt gefilmd. Aan de zijde van de Burgemeester de Bordesstraat wordt gefilmd vanaf het trottoir tot en met de gevel van het pand.

Waarvoor we gegevens gebruiken

Wij verwerken de videobeelden voor verschillende doeleinden. We hebben de volgende doeleinden voor de gegevensverwerking:

– beveiligen van Regio eigendommen;

– beveiligen van medewerkers; en

– bewijsgaring voor civiele- en strafrechtelijke claims

Waarom wij persoonsgegevens mogen verwerken

De Regio verwerkt persoonsgegevens alleen als er een wettelijke grondslag is zoals benoemd in de AVG. In dit geval verwerken wij de bovengenoemde persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. De Regio heeft een gerechtvaardigd belang om de veiligheid van haar eigendommen en medewerkers te beschermen. Dit belang wordt gerechtvaardigd doordat zich in het recente verleden incidenten hebben voorgedaan waardoor de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is.

Hoe lang we gegevens bewaren

De videobeelden worden 28 dagen bewaard. Na die periode worden de beelden automatisch vernietigd. Wanneer er sprake is van een incident dat vraagt om optreden van de Regio, worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Met wie we gegevens delen

Wanneer het noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doelen worden de beelden gedeeld met derden. Dit zal het geval zijn wanneer er sprake is van incidenten die vragen om het optreden van de Regio. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van de beelden aan de politie als bewijs wanneer er aangifte wordt gedaan. Maar ook wanneer de politie of het OM de beelden vordert als een incident heeft plaatsgevonden.

Gegevens inzien, verwijderen of bezwaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om video-opnamen waarin u voorkomt in te zien, te laten verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking. De AVG benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. Bij een verzoek moet door betrokkene worden aangegeven op welke datum, binnen welk tijdsbestek (van maximaal een uur) de betrokkene de gemonitorde omgeving heeft bezocht en een omschrijving van de exacte locatie waar betrokkene verwacht gefilmd te zijn (zodat de juiste camera uitgelezen kan worden).

Een verzoek tot inzage, verwijdering of bezwaar tegen verwerking kan worden gestuurd naar het Dagelijks Bestuur via avgverzoek@regiogv.nl. Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’. Om zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u zich op ons kantoor te melden en zich te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op een verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt men daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw verzoek? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het Dagelijks Bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Afsluiting

Contactgegevens

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacy klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.