voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heide-/Polderzaal)
Datum
19 juli 2018
Aanvang
13:30
Eindtijd
16:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Regiobestuur en Portefeuillehoudersoverleg

Conform

3. Regionale Samenwerkingsagenda

Aan de gemeenteraden zal na het zomerreces worden voorgelegd een korter doorloopschema waarin de mogelijkheid wordt geboden om in plaats van drie keer, twee keer de raden te passeren om tot vaststelling te komen van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022.

4. Regionale omgevingsvisie

Er is geen eenduidig beeld of en in welke mate de gemeenten willen samenwerken bij de opstelling van de omgevingsvisie. De portefeuillehouders zetten het gesprek hierover na de zomer voort.

5. Reactie Provinciale Omgevingsvisie NH2050

De ter vergadering aangedragen aanpassingen zijn verwerkt in de concept reactie en aan de colleges voorgelegd. De definitieve reactie van Gooi en Vechtstreek op de omgevingsvisie NH2050 is binnen de gestelde termijn ingediend bij de provincie.

 

 

6. Rondvraag

7. Ruimte en mobiliteit: mededelingen

8. Dynamisch vervoersnetwerk

De portefeuillehouders ondersteunen de gepresenteerde richting van het project dynamisch mobiliteitsnetwerk. De samenwerking met de provincie wordt verder verkend. In het portefeuillehoudersoverleg d.d. 27 september 2018 bespreken de portefeuillehouders de mogelijke bestuurlijke samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Holland.

9. Rondvraag

10. Milieu en duurzaamheid: mededelingen

11. GAD-meter

Conform, de portefeuillehouders spreken af om de raden op 20 juli te informeren over de GAD meter.

12. Rondvraag

13. Cultuur en recreatie: mededelingen

14. Floriade

Er wordt ingestemd met het voorstel om niet in te zetten op een regionale inzending op het Floriade terrein. Het onderzoek van Ecorys geeft voldoende onderbouwing dat het van meerwaarde is om het toeristisch-recreatieve aanbod in Gooi en Vechtstreek te versterken. In 2018 en 2019 worden hiervoor concrete voorstellen voorbereid hoe recreatie en toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan niet in relatie met de Floriade. Hierbij worden de raden betrokken. De Regio  bereidt een informatiebrief voor gemeenten voor om de afspraken toe te lichten.

15. Toerisme Gooi en Vecht

Conform

16. Rondvraag

17. Economie en innovatie: mededelingen

18. Richting marktbewerkingsplan

19. Rondvraag