voor inwoners, met gemeenten

Inzet Rijksoverheid: woningbouw en bereikbaarheid

Publicatiedatum: 14 november 2022

De Rijksoverheid investeert 1,3 miljard Euro in het bereikbaar maken van nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen wonen, leven en werken, is dat deze woningen goed bereikbaar zijn. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt onder andere geïnvesteerd in het regionale fietsnetwerk en in infrastructuur voor hoogwaardig openbaar vervoer in Muiden. Eerder zijn afspraken gemaakt over de Rijksbijdrage aan ondergronds fietsparkeren bij treinstation Hilversum.

 

Woningbouwontwikkeling en bereikbaarheid rondom Gooi en Vechtstreek

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben geen aanvraag gedaan voor deze financiële woningbouw impuls. Wel ontving eerder de gemeente Hilversum middelen van het Rijk voor het versnellen van de eigen woningbouwopgave. Een klein deel van de investeringen die het Rijk nu gaat doen in bereikbaarheid vindt plaats in de Gooi en Vechtstreek. De investeringen hangen samen met woningbouwontwikkelingen in Almere en Amsterdam (de ‘Amsterdam Bay Area’). Maatregelen die noodzakelijk zijn voor de beoogde woningbouw tot 2030 (met onder andere 25.000 nieuwe woningen in Almere) zijn het afgelopen jaar uitwerkt in een ‘toekomstvast investeringspakket’. Hierbij is gekeken naar een ontwikkeling met wonen, werken, bereikbaarheid, natuur en ecologie en duurzaamheid.

“In het bestuurlijke overleg tussen ministers en regionale bestuurders is het investeringspakket voor Amsterdam Bay Area vastgesteld en er zijn afspraken gemaakt over het bekostigen daarvan. Voor onze regio gaat dit over investeringen in infrastructuur voor hoogwaardig OV op de Maxisweg in Muiden en in een hoogwaardig regionaal fietsnetwerk. Wij blijven ons inzetten voor de benodigde aanpassingen aan opritten op de A1 en de ontwikkeling van P+R-locatie Muiden. Deze zijn nu nog niet bekostigd,” aldus Alexander Luijten (wethouder gemeente Gooise Meren, tevens vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg Ruimte MRA namens Gooi en Vechtstreek).

Ook is inzet op de A27 besproken met de minister. Als gevolg van de extra woningen ontstaan daar in de toekomst knelpunten. Omdat de kostenberekening voor de A27 fors hoger uitviel ten opzichte van een eerdere inschatting, zijn de benodigde middelen vanuit het Rijk nu niet beschikbaar en wordt dit project momenteel nog niet uitgevoerd. “Dankzij de inzet van Gooi en Vechtstreek in samenwerking met omliggende regio’s en de provincies Noord-Holland en Flevoland, zijn de eerder gereserveerde financiële middelen voor de A27 behouden. We houden daarmee zicht op inzet van deze middelen voor de A27 binnen onze regio. Afgesproken is met de minister om eind 2023 de A27 opnieuw met het Rijk te bespreken. De A27 blijft urgent en op de agenda van het Rijk”, geeft wethouder Bart Heller (Hilversum, tevens vertegenwoordiger in BO Mobiliteit MRA namens Gooi en Vechtstreek) aan.

Fietsparkeren station Hilversum

Al eerder zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Hilversum en de Rijksoverheid over fietsparkeren bij station Hilversum. Deze afspraken zijn nu door de minister bevestigd aan de Tweede Kamer. Het Rijk levert hiervoor een bijdrage van 14 miljoen Euro uit het restant van de middelen uit het Klimaatakkoord. In Hilversum kunnen met deze gelden 5.000 ondergrondse fietsparkeerplekken bij het station worden toegevoegd. Dit draagt bij aan de totale herontwikkeling van het stationsgebied.

Begrip voor moeilijke puzzel

Om de woningnood aan te pakken, wil het kabinet 900.000 woningen bouwen tot en met 2030, waarvan er ongeveer 175.000 in de MRA kunnen komen. Hiervan moeten minimaal 88.000 woningen in het betaalbare segment worden gebouwd. De samenwerkende overheden in de MRA hebben begrip voor de moeilijke puzzel die het Rijk heeft moeten leggen, want de aanvragen uit het gehele land telden op tot veel meer dan aan financiële middelen beschikbaar is. De woningbouwopgave is hiermee, zoals bekend, niet opgelost, maar dit is een belangrijke eerste stap.

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen via  r.kuijper@regiogv.nl en j.postma@regiogv.nl

Meer nieuws

Al het nieuws