voor inwoners, met gemeenten

Regionaal platform Gooi, Vecht en Diemerscheg werkt verder aan versterking landelijk gebied

Publicatiedatum: 17 november 2021

Het Bestuurlijk Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg is sinds april 2021 het overleg waar de regiogemeenten, waterschap, gebiedspartijen en provincie Noord Holland samenwerken aan het versterken van het landelijk gebied aan de oostkant van Amsterdam. Met een nieuwe gebiedsagenda en het geactualiseerde programma Groene Uitweg laat het platform zien waar de komende jaren op ingezet wordt. 

Gebiedsagenda als leidraad

De gebiedsagenda is geen beleid of kaderstellend document voor de deelnemers, maar laat zien waar de diverse partijen aan werken en waar specifieke gezamenlijke acties zijn. Hiermee wil het platform de bekendheid en transparantie bevorderen.

Actualisatie programma Groene Uitweg

Het Groene Uitwegprogramma loopt vanaf 2007 als tegenhanger van de investeringen in infrastructuur in de noordelijke Vechtstreek. Er zijn diverse grote projecten gerealiseerd zoals diverse fietsbruggen (Muiden, Nigtevecht, Gaasp), bezoekerscentra (Stadzigt, ’s Graveland), restauratie van vestingwerken (Muiden, Weesp, fort Kijkuit), natuurverbindingen (Voormeerpassage), agrarische structuurversterking en recreatieve routes (wandelnetwerk, Natuurboulevard). Naar aanleiding van het vervallen van een groot project, de vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer, en een financiële meevaller is er 16 miljoen euro beschikbaar gekomen. In de afgelopen maanden hebben alle partijen in het platform de gelegenheid gehad om projectvoorstellen te doen.

Op 15 november jl. is door Provinciale Staten het geactualiseerde programma vastgesteld op basis van de speerpunten van de gebiedsagenda. Het bevat diverse projecten zoals extra faunapassages, investeringen in de Hollandse Waterlinies, recreatieve voorzieningen en ondersteuning voor de agrarische sector.

Namens de provincie Noord-Holland draagt het Bestuurlijk Platform zorg voor een uitvoering van de projecten in dit programma. Hierbij is de feitelijke uitvoering belegd bij verschillende deelnemers aan het platform. 

Informatie

Op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek is  meer informatie vinden over het platform.

Het platform vergadert ongeveer vier keer per jaar. De agenda en stukken worden gepubliceerd op de algemene vergaderkalender van de Regio.

Meer nieuws

Al het nieuws