voor inwoners, met gemeenten

Zoekgebieden gewijzigd voor zonne- en windenergie

Publicatiedatum: 16 december 2020

Er zijn twee nieuwe zoekgebieden voor grootschalige opwek van zonne-energie aangewezen in de Gooi en Vechtstreek. Ook worden vier zoekgebieden uit de concept-Regionale Energiestrategie (RES) niet verder onderzocht. De wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van reacties van onder andere inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en volksvertegenwoordigers. Alle reacties zijn tegen elkaar afgewogen en beantwoord in de recent gepubliceerde reactienota ‘Op weg naar RES 1.0′. De nota leidt tot veranderingen van zoekgebieden, aanvullende onderzoeksvragen en tekstuele veranderingen.

Gewijzigde zoekgebieden Gooi en Vechtstreek

Het gebied tussen het wegdek en de geluidswal, langs de A27, ter hoogte van de wijk Blaricummermeent wordt als zoekgebied voor zonne-energie toegevoegd. Zo ook het initiatief van de Vereniging Naarderwoonbos voor een zonnegeluidswal. De zoekgebieden Gooimeer, Aetsveldsepolder, afslag 33 van de A27 en het zoekgebied bij de Stichtse Brug komen te vervallen. De suggesties en zorgen vanuit de gemeenschap over deze zoekgebieden zijn overgenomen in de reactienota. En in de gemeente Huizen komen geen zoekgebieden voor zonne- en windenergie in of grenzend aan beschermde natuurgebieden. Regionaal portefeuillehouder Bart Heller, bestuurlijk trekker van de Energietransitie: ‘In Gooi en Vechtstreek hebben we zoekgebieden uit de concept-RES moeten afstrepen, maar hebben we ook nieuwe kunnen toevoegen. Ondanks dat onze regio, met de grote natuur- en historische waarde, een uitdaging is voor grootschalige opwek van duurzame energie zijn er ook hier mogelijkheden om onze noodzakelijke bijdrage te leveren aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord.’

Bekijk hier de reactienota (op weg naar RES 1.0)

Thematafels

Voor onderwerpen waarover nog niet alle kennis of informatie beschikbaar is worden vanuit de energieregio Noord-Holland Zuid, waar de Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt,  thematafels georganiseerd. Het gaat om onderwerpen als de wijze waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap, kansen voor agrariërs, ruimtelijke samenhang, lokaal eigendom, warmte uit water, enzovoorts. Tot en met januari 2021 vinden deze thematafels met belanghebbende partijen plaats. De uitkomsten worden verwerkt in de Regionale Energiestrategie 1.0.

Maatwerk per zoekgebied

In de regiogemeenten en vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek is inmiddels gestart met het verder verkennen en concretiseren van de behouden en nieuwe zoekgebieden. Dat is maatwerk per zoekgebied waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in toenemende mate betrokken worden. De gemeenten werken de zoekgebieden op hun eigen grondgebied verder uit. Regionaal wordt in Gooi en Vecht samengewerkt voor de ontwikkeling van zoekgebieden voor zon op daken, zon boven parkeerplaatsen en zon op geluidsschermen en in wegbermen.

Behoud van ambities

De betrokken overheden in de energieregio Noord-Holland Zuid willen aan de in de concept-RES opgenomen ambitie vasthouden om in 2030 2.7 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken. Om dit doel te bereiken worden passende beleidskaders gecreëerd en wordt de uitvoering van energieprojecten aangejaagd. Gemeenten, provincie en waterschappen moeten de vastgestelde RES 1.0 voor 1 juli 2021 aanleveren bij het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving. De doelstelling uit het nationaal Klimaatakkoord is dat de dertig energieregio’s van Nederland in 2030 samen 35 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken.

Foto credits: Solarfields

Toelichting foto: Zonnepark De Boomgaard in ’s-Graveland is recent gerealiseerd door Solarfields, exploitant van zonneparken, en Dunnenbel, de ontwikkelaar van bedrijventerrein De Boomgaard. Het zonnepark op de, aan het bedrijventerrein grenzende, voormalige vuilstort kan jaarlijks aan ca. 10% van de huishoudens in de gemeente Wijdemeren duurzame stroom leveren. Het project is na een inspraakavond voor omwonenden zonder afwijkende zienswijzen vergund. Dit project is niet gerealiseerd in de context van de RES maar is een voorbeeld van een zonnepark in de regio. 

 

Meer nieuws

Al het nieuws