voor inwoners, met gemeenten

Via Regiopodia praten we u geregeld bij over de voortgang van gezamenlijke projecten/resultaten van gemeenten. Dit blijven we – ook in deze coronatijd en ondanks het gegeven dat de Regiopodia geannuleerd zijn – gewoon doen. Om u goed te blijven informeren en betrekken, organiseren we webinars over actuele onderwerpen.

De webinars worden online gehouden (via Zoom). Door in te loggen kunt u het webinar volgen en vragen stellen. Instructie webinars met zoom

Welke webinars bieden we voor u aan?

Datum en onderwerp Toelichting
29 september 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Verstedelijkingsstrategie Rijk/MRA

De MRA en de Regio informeren u tijdens dit webinar over het verdere traject van de Verstedelijkingsstrategie Rijk/MRA waarvan de uitkomsten een plek krijgen in de Nationale omgevingsvisie. Tijdens de sessie wordt ingegaan op het proces  en de drie deelproducten die worden uitgewerkt:

  1. Verstedelijkingsconcept
  2. Fasering voor de gehele MRA regio
  3. Investeringsagenda voor de komende decennia

Voor meer informatie en het programma klik hier.

Inloggen kan vanaf 18.45 uur. Om in te loggen heeft u een password nodig. Deze wordt op de dag van het webinar hier geplaatst.

Webinar bekijken
Volg de webinar over Verstedelijkingsstrategie Rijk/MRA via deze link.

05 oktober 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Koersdocument

Het Koersdocument is een gevolg van de regionale samenwerking op het thema omgevingsvisie. Het Koersdocument is geen omgevingsvisie maar een document waarmee de gemeenten afstemmen wat zij verstandige ambities vinden voor de regio. Het wordt een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies zonder de verplichting om de inhoud in de omgevingsvisie over te nemen. De raden worden bij de totstandkoming betrokken. Voor de zomer vindt afstemming plaats met verschillende regionale gebiedspartijen. Tijdens dit  webinar wordt de opbrengst hiervan gepresenteerd aan de gemeenteraden.In het najaar worden bij de gemeenteraden wensen en bedenkingen opgehaald. Die worden betrokken bij de definitieve versie van het Koersdocument.

Meer informatie is te vinden op de pagina Samenwerking Omgevingsvisie

Inloggen kan vanaf 18.45 uur. Om in te loggen heeft u een password nodig. Deze wordt op de dag van het webinar hier geplaatst.

Webinar bekijken
Volg de webinar over Koersdocument via deze link.

Een webinar terug kijken?

Datum en onderwerp Toelichting
14 september 2020 van 18:00 tot 19:30 uur
Verdiepende sessie grondstoffenvisie over PMD en Diftar

Dit is een vervolg op het regio webinar van 11 september over de grondstoffenvisie. Tijdens deze avond bieden wij geïnteresseerden een mogelijkheid om  dieper in te gaan op het regionale onderzoek naar de voors- en tegens van PMD scheiden en Diftar (gedifferentieerde tarieven).

De sessie wordt begeleid door Albert van Winden, specialist afvalbeleid van KplusV, en de Regio.
Het onderzoeksrapport is vanaf 4 september online beschikbaar op de programmapagina circulaire economie.

 

Downloads
11 september 2020 van 19:00 tot 20:30 uur
Grondstoffenvisie 11 september 2020

De wereld van het afval is in beweging. Het Rijk wil naar volledig circulair in 2050: waar producten efficiënt worden ontworpen en grondstoffen maximaal worden hergebruikt. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben ook aangegeven de weg naar een nieuwe visie op huishoudelijk afval en grondstoffen te willen inslaan. En met het einde in zicht van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) is dit hét moment om te schakelen naar een toekomstbestendig afvalbeleid. Tijdens dit digitale regiopodium/webinar gaan onder andere met elkaar en met deskundigen in gesprek over de laatste ontwikkelingen. Het is een startpunt voor de vervolgbijeenkomsten in uw regiogemeente in september en oktober.

Voor een meer inhoudelijk programma kunt u op deze link klikken.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Downloads
08 september 2020 van 18:00 tot 19:00 uur
Gezamenlijke aanpak van de sociaal economisch gevolgen van de coronacrisis

Namens het bestuur van de Veiligheidsregio en de Portefeuillehoudersoverleggen Sociaal Domein en Fysiek Domein van de Regio GV presenteren burgemeester Han Ter Heegde en wethouders Annette Wolthers (voorzitter regionaal overleg Werk & Inkomen) en Gerard Kuipers (voorzitter regionaal overleg EZ)  hoe de gemeenten met elkaar de handen ineen hebben geslagen om de sociaal economisch gevolgen van de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken voor onze inwoners en ondernemers. Bijzondere aandacht wordt in de bijeenkomst gegeven aan de maatregelen voor inwoners die op zoek zijn naar werk.

Voor een meer inhoudelijk programma kunt u op deze link klikken.

De opname van het webinar is helaas niet gelukt. De presentatie die werd gegeven kunt u hieronder downloaden en terugzien.

Downloads
07 september 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Extra Regiopodium Webinar Transitievisie warmte

De komende twintig jaar worden de gemeenten in Gooi en Vechtstreek aardgasvrij. Dit gebeurt stapsgewijs. Wanneer welke wijk aan de beurt is en wat per wijk de beste alternatieve warmteoplossingen zijn wordt beschreven in de Transitievisie Warmte (TvW). Iedere gemeente moet uiterlijk in 2021 een TvW hebben opgesteld. De regiogemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Wijdemeren trekken regionaal samen op in het proces van het opstellen van de TvW’s. Tijdens het webinar op 7 september gaan we in op het proces van het opstellen van de TvW voor deze vijf gemeenten en op de technische, financiële en organisatorische aspecten van de warmtetransitie.

Note: dit webinar staat open voor raadsleden vanuit Hilversum en Weesp, maar betreft uitsluitend het proces voor de vijf gemeenten die regionaal samenwerken.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Downloads
23 juni 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Voortgang aanpak mensenhandel

Sinds 2019 is de aanpak van mensenhandel regionaal opgepakt in de vorm van een pilot. Het evaluatierapport kunt u hier terugvinden. Op basis van de uitkomsten heeft het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein besloten de pilot met een jaar te verlengen. In 2021 nemen gemeenten besluiten over de structurele inbedding van de aanpak van mensenhandel. We informeren u via dit webinar over de belangrijkste resultaten uit de pilot en de laatste ontwikkelingen.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de voortgang van aanpak mensenhandel. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

11 juni 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang

In 2017 hebben gemeenteraden het beleidsplan Bescherming en opvang vastgesteld. Dit beleidsplan loopt in 2020 af. Daarom hebben wij een evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie worden tijdens dit webinar toegelicht. Daarnaast gaan we met u in gesprek over de richting van het nieuwe beleidsplan.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de evaluatie van beleidsplan bescherming en opvang. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

26 mei 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Inkoop jeugdvoorzieningen

De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek kopen zorg en ondersteuning gezamenlijk in. In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners. Tijdens de webinars inkoop Wmo voorzieningen (25 mei) en inkoop jeugdvoorzieningen (26 mei) gaan we met u in gesprek over hoe we de nieuwe zorginkoop vormgeven.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de inkoop 2021. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

25 mei 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Inkoop Wmo voorzieningen

De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek kopen zorg en ondersteuning gezamenlijk in. In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners. Tijdens de webinars inkoop Wmo voorzieningen (25 mei) en inkoop jeugdvoorzieningen (26 mei) gaan we met u in gesprek over hoe we de nieuwe zorginkoop vormgeven.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de inkoop 2021. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

18 mei 2020 van 19:00 tot 20:00 uur
Concept Regionale Energiestrategie

De concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio. De concept RES is in april 2020 vastgesteld door de colleges van B&W. De komende tijd wordt het document aangevuld met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Ter voorbereiding van de behandeling in de raden wordt u via dit webinar geïnformeerd over de totstandkoming en de inhoud van de concept RES en kunt u technische vragen stellen.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de concept Regionale Energiestrategie. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.

Terugkijken?
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Links Downloads