voor inwoners, met gemeenten

Via Regiopodia praten we u geregeld bij over de voortgang van gezamenlijke projecten/resultaten van gemeenten. Dit blijven we – ook in deze coronatijd en ondanks het gegeven dat de Regiopodia geannuleerd zijn – gewoon doen. Om u goed te blijven informeren en betrekken, organiseren we webinars over actuele onderwerpen.

De webinars worden online gehouden (via Zoom). Door in te loggen kunt u het webinar volgen en vragen stellen. Instructie webinars met zoom

Welke webinars bieden we voor u aan?

Datum en onderwerpToelichting
18 mei 2020
19.00-20.00 uur
Concept Regionale Energiestrategie
De concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio. De concept RES is in april 2020 vastgesteld door de colleges van B&W. De komende tijd wordt het document aangevuld met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Ter voorbereiding van de behandeling in de raden wordt u via dit webinar geïnformeerd over de totstandkoming en de inhoud van de concept RES en kunt u technische vragen stellen.

Terugkijken webinar
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.
In dit filmpje wordt antwoord gegeven op de vragen die tijdens het webinar niet konden worden beantwoord.

- Presentatie
- Toelichting kaart zoekgebieden concept RES NHZ

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de concept Regionale Energiestrategie. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.
25 mei 2020
19.00-20.00 uur
Inkoop Wmo voorzieningen
De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek kopen zorg en ondersteuning gezamenlijk in. In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners. Tijdens de webinars inkoop Wmo voorzieningen (25 mei) en inkoop jeugdvoorzieningen (26 mei) gaan we met u in gesprek over hoe we de nieuwe zorginkoop vormgeven.

Terugkijken webinar
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de inkoop 2021. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.
26 mei 2020
19.00-20.00 uur
Inkoop jeugdvoorzieningen
De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek kopen zorg en ondersteuning gezamenlijk in. In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners. Tijdens de webinars inkoop Wmo voorzieningen (25 mei) en inkoop jeugdvoorzieningen (26 mei) gaan we met u in gesprek over hoe we de nieuwe zorginkoop vormgeven.

Terugkijken webinar
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de inkoop 2021. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.
11 juni 2020
19.00-20.00 uur
Evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang
In 2017 hebben gemeenteraden het beleidsplan Bescherming en opvang vastgesteld. Dit beleidsplan loopt in 2020 af. Daarom hebben wij een evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie worden tijdens dit webinar toegelicht. Daarnaast gaan we met u in gesprek over de richting van het nieuwe beleidsplan.

Terugkijken webinar
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de evaluatie van beleidsplan bescherming en opvang. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.
23 juni 2020
19.00-20.00 uur
Voortgang aanpak mensenhandel
Sinds 2019 is de aanpak van mensenhandel regionaal opgepakt in de vorm van een pilot. Het evaluatierapport kunt u hier terugvinden. Op basis van de uitkomsten heeft het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein besloten de pilot met een jaar te verlengen. In 2021 nemen gemeenten besluiten over de structurele inbedding van de aanpak van mensenhandel. We informeren u via dit webinar over de belangrijkste resultaten uit de pilot en de laatste ontwikkelingen.

Terugkijken webinar
Kon u er niet live bij zijn, dan bieden we u hierbij alsnog de kans deze webinar terug te kijken.

Deze webinar is gemaakt in het kader van het informeren van raadsleden van de regio Gooi en Vechtstreek over de stand van zaken betreffende de voortgang van aanpak mensenhandel. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan uitspraken die tijdens dit webinar zijn gedaan.