Algemeen bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur (webinar)

Locatie
Online via Zoom
Datum
8 juli 2021
Aanvang
14:00
Eindtijd
15:30
Voorzitter
P.I. Broertjes
Secretaris
M. van der Linden
Toelichting webinar

De vergadering van 8 juli is terug te luisteren via: https://www.youtube.com/channel/UCfI9iLtBug6hjnWQADpTS1g

Opening en mededelingen

a. Vervanging dhr. Broertjes

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag AB 15 april

4. Ingekomen/verzonden stukken

a. Reactie dhr. F. Bos
b. Beantwoording vragen dhr. H. Bellaart
c. Beantwoording vragen dhr. B. Keesman
d. Beantwoording vervolgvragen dhr. B. Keesman
e. Proces en procedure raadsvragen
f. Ingekomen zienswijze Laren
g. Ingekomen zienswijze Blaricum (zienswijzen worden besproken bij agendapunten 5, 6 en 7)

5. Resultaatbestemming 2020

a. Oplegger
b. AB Besluit
c. Resultaatbestemming 2020
d. Jaarstukken 2020
e. Accountantsverklaring (beperkt verspreiden)
f. Controleverklaring (beperkt verspreiden)

6. Begrotingswijzigingen met zienswijze 2021

a. Oplegger
b. Besluit
c. Begrotingswijziging met zienswijze
 Regionaal leerhuis
 Schakel functionaris
 Inkoop inburgeringstrajecten
 Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk

7. Begrotingswijzigingen zonder zienswijze 2021

a. Oplegger
b. Besluit AB begrotingswijzigingen
c. BW 2021-07 Laaggeletterdheid
d. BW 2021-08 Tijdelijke versterking Veilig Thuis
e. BW 2021-06a Dak- en thuisloosheid
f. BW 2021-06b Dak- en thuisloosheid
g. BW 2021-09 Regionaal mobiliteitsteam

8. Regiobegroting 2022-2025

a. Oplegger
b. Besluit
c. Regiobegroting
d. Begrotingswijziging 2022-01
e. Brief gemeenteraden en provincie

9. Technische begrotingswijziging energietransitie 2021-01

Aanpassing n.a.v. zienswijze Weesp (bijdrage Weesp als subsidie)

10. Invulling financieringsbehoefte

a. Oplegger
b. Overeenkomst tot geldlening

11. RVE Jeugd en Gezin

Actualiteiten

12. MRA zienswijzen governance

Mondelinge stand van zaken

13. Raamovereenkomst Weesp

Mondelinge stand van zaken

14. Raadswerkgroep regionale samenwerking

a. Oplegger
b. Adviesverzoek raadswerkgroep regionale samenwerking

15. Communicatie terug- en vooruitblik

a. Oplegger
b. Memo bovenregionale communicatie

16. Actualiteiten en rondvraag