Algemeen Bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Rivierenzaal Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
31 mei 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
P.I. Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

De vergadering van het algemeen bestuur start gezamenlijk met de geplande vergadering van het dagelijks bestuur om 11.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag dageljks bestuur van 12 april

4. Vaststellen verslag algemeen bestuur van 12 april

5. Accountantscontrole inkoop sociaal domein

De accountant is uitgenodigd ter vergadering

6. Stand van zaken vorming colleges en portefeuilleverdeling

7. Bestuurlijke schaalontwikkeling effecten

8. Actualiteiten