Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Locatie
Regiokantoor
Datum
7 februari 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

Na punt 10 is een aanvullend agendapunt via een nazending opgenomen d.d.  29 januari;

Overheveling budget 2018 naar 2019.

3. Vaststellen verslag van 13 december 2018

4. Parafenbesluitenlijst

De parafenbesluitenlijst DB ligt ook ter tafel

5. Portefeuillehoudersoverleggen

De resumes van de portefeuillehoudersoverleggen liggen ter tafel.

6. Terugblik Regiocongres

Mondeling

7. Regionale samenwerkingagenda

Mondeling

Proces met de portefeuillehouders en de gemeenteraden

8. Ontwikkeling samenwerkingskracht

Mondeling

Terugkoppeling uit overleg in januari 2019

 

9. Samenwerking Flevoland

De samenwerkingsovereenkomst met Flevoland Veiligheidsregio, GHOR en GGD (t.b.v. wederzijdse operationele ondersteuning en versterking) wordt na de geplande ondertekening op 3 april 2019 ter informatie nagezonden.

11. Op de rol voor zienswijze naar de gemeenteraden

Begrotingswijzigingen 2019 1 en 2

Voor het uitbrengen van een zienswijze is vorige vergadering gelegenheid gegeven tot eind februari 2019

12. Verzonden in december 2018

Ter informatie aan het algemeen bestuur is op 20 december door de portefeuillehouder financiën, namens het dagelijks bestuur, verzonden een reactie op de interim-controle van de accountant.

Ter informatie aan de gemeenteraden door tussenkomst  van de colleges is op 21 december toegezonden de Kaderbrief 2020

13. Actualiteiten en de rondvraag