Wat is de Regio?

De Regio is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

Welke gemeenten?

Het zijn de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Wat is de rechtsvorm?

Het is een publiekrechtelijke zelfstandige rechtspersoon; een ‘Openbaar Lichaam’ in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wat doet de Regio?

De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen op te pakken. Dat kan van alles zijn. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD), de Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV).

Waar begint samenwerking?

Het begint bij een goed idee van één of meer wethouders van de deelnemende gemeenten.
Slaat dit idee bij de andere wethouders aan, dan worden afspraken gemaakt wie het uitwerkt. De colleges van B&W en/of gemeenteraden nemen uiteindelijk de beslissing of een onderwerp in de samenwerking wordt gebracht. De activiteit wordt onderdeel van het samenwerkingsprogramma.
In nauw overleg tussen de betrokken wethouders vindt inhoudelijk afstemming plaats en wordt richting gegeven. De portefeuillehoudersoverleggen vormen daarmee de spil van de regionale samenwerking

Hoe wordt er samengewerkt?

Het eerste jaar van iedere nieuwe zittingsperiode wordt door de portefeuillehouders het initiatief genomen tot het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda. Daarin staan de belangrijkste opgaven die gemeenten samen willen oppakken. De gemeenteraden wordt gevraagd inbreng te leveren in de regionale samenwerkingsagenda. De informatie over actuele (boven)regionale opgaven wordt hierover door de portefeuillehouders ingebracht.

De bestuurders en de adviseurs van de gemeenten en de Regio werken nauw samen, zodat goed zicht is op de belangen die spelen op alle niveaus. Regelmatige afstemming met de colleges en de gemeenteraden is belangrijk. De portefeuillehouder hebben de belangrijke taak om de eigen achterban van ambtenaren, collegeleden en raadsleden actief te betrekken bij de keuzes die voorliggen.  
Vaste uitvoerende taken zoals de GAD, de GGD, Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en de RAV zijn ondergebracht bij resultaatverantwoordelijke eenheden. Het algemeen bestuur van de Regio bewaakt een effectieve en efficiënte uitvoering van taken. 

Wie verstrekt de opdracht?

Door het portefeuillehoudersoverleg wordt op gecoördineerde wijze opdracht vanuit de deelnemende gemeenten gegeven. Opdrachten aan de Regio moeten gelegitimeerd zijn door college en/of raadsbesluiten. Zo mogelijk kan er maatwerk worden geleverd in de uitvoering per gemeente. Maatwerk per gemeente gaat altijd in afstemming en met goedkeuring van de overige regiogemeenten. 

Igor Meuwese

(035) 692 64 44
i.meuwese@regiogv.nl