voor inwoners, met gemeenten
De energietransitie is een opgave die vele partijen raakt en verschillende belanghebbenden kent. In 2017 is de verklaring ‘Samen op Pad!’ ondertekend door regiogemeenten, de netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en  bewonersorganisaties binnen Regio Gooi en Vechtstreek. Dit was het startpunt voor gezamenlijke afspraken en projecten voor een klimaatneutrale regio.

Voor het betrekken van al deze partijen in Gooi en Vechtstreek zijn verschillende overlegstructuren ingericht. In onderstaande tabel staat hoe in de regio wordt samengewerkt. De bestuurlijk opdrachtgevers zijn de wethouders van het programma Milieu & Duurzaamheid van de regiogemeenten. Een overzicht van de huidige bestuurders per portefeuille staat hier.

De overlegstructuren

Bestuurlijk overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek (BOEG)

Het BOEG bestaat uit afvaardiging van gemeenten, woningcorporaties, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, huurdersbelangenverenigingen, netbeheerders en energiecoöperaties. Het BOEG bestaat in twee vormen, de stuurgroep en het groot overleg.

Het Regionaal Energietransitie Team (RET)

Het Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek wordt geadviseerd en ondersteund door het Regionaal Energietransitie Team.

Samenwerking met andere programma’s

De energietransitie is slechts één van de opgaven voor een duurzame leefomgeving. Naast het programma energietransitie wordt binnen de Regio ook gewerkt aan de thema’s circulaire economie en duurzame mobiliteit. De onderwerpen worden waar mogelijk integraal benaderd en komen samen in de regionale omgevingsvisie. Deze website met ‘stroomversnellers’ geeft bijvoorbeeld een overzicht van duurzame bedrijven, organisaties en initiatieven in de regio.