voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

Gooi en Vechtstreek wil een woon-werkregio in balans zijn, waarbij de werkgelegenheid aansluit op de beroepsbevolking. Daarvoor is het belangrijk dat er letterlijk ruimte is en blijft voor bedrijven die die werkgelegenheid bieden. In 2021 is daarom een onderzoek gestart naar een instrumentarium dat gemeenten helpt bij het behoud en toevoegen van ruimte voor werklocaties. Daarbij gaat het niet alleen om vierkante meters voor bedrijvigheid maar ook om het aantal banen wat binnen die bedrijvigheid gerealiseerd wordt en hoe die banen aansluiten op de beroepsbevolking. Met specifieke aandacht voor werk voor praktijkgeschoolden.

Resultaten

  • In november 2021 is het plan van aanpak Ruimte voor werkgelegenheid vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Economie en Innovatie
  • In 2020 is door Bureau Ecorys een economische analyse uitgevoerd.
  • In 2017 is door bureau STEC een onderzoeksrapport naar de werklocaties Gooi en Vechtstreek opgeleverd.
  • Jaarlijkse monitoring ruimte voor werkgelegenheid via Plabeka en de Adviescommissie Detailhandel provincie Noord-Holland
  • Versterking economie via ROM Utrecht

Acties

  • Fase 1 Ruimte voor werkgelegenheid: beschrijving ontwikkelingen met economische potentie algemeen en gebiedsgericht (veelal te generen vanuit beschikbare analyses en onderzoeken
  • Fase 2 Ruimte voor werkgelegenheid: Beschrijving mogelijke instrumenten; generiek, gebiedsspecifiek, regionaal of lokaal
  • Fase 3 Vormgeven en uitwerken effectieve instrumenten

Publicaties

PvA Ruimte voor werkgelegenheid
Rapport Ecorys 2020
Onderzoeksrapport STEC 2017
Webinar 13 december 2021
Ruimte voor werk rapportage fase 1&2 juli 2022

pols-a

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl